Page 10 - OHOS
P. 10

จากนโยบายลดโรค เพิ่มสุข สาธารณสุขร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
     ปี 2555 นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตขณะนั้น ได้มี

     นโยบายให้ดำาเนินงานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต
     และสังคมของวัยรุ่น จึงทำาให้เกิดการขับเคลี่อนนโยบายที่สำาคัญ คือ การลงนาม
     บันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการ

     กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการศึกษาสาธารณสุขร่วมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน
     ลดโรค เพิ่มสุขวัยรุ่นไทย วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 เพื่อประกาศเป็นนโยบาย

     และร่วมกันขับเคลื่อนผ่านการเชื่อมต่อของการทำางานระหว่างระบบสถานศึกษา
     และระบบบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ โครงการ 1 โรงพยาบาล 1 โรงเรียน
     (One School One Hospital : OHOS) ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข

     (นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์) ได้กำาหนดนโยบายให้จัดตั้งศูนย์ให้คำาปรึกษา
     คุณภาพ (Psychosocial Clinic) ในระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป และเชื่อมโยง

     กับระบบช่วยเหลือนักเรียน จึงทำาให้เกิดคลินิกให้การดูแลทางสังคมจิตใจ
     (Psychosocial Clinic) ซึ่งเป็นหน่วยที่ให้บริการปรึกษาหรือศูนย์ให้คำาปรึกษา
     คุณภาพที่ให้ความช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ โดยบูรณาการกับคลินิกวัยรุ่น

     หรือTeen Center เป็นการบูรณาการการดำาเนินงานร่วมกันระหว่าง 3 กรมวิชาการ
     ได้แก่ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค ในการดูแลปัญหา

     สุขภาพวัยรุ่น เช่น ท้องไม่พร้อม/เพศสัมพันธ์ ยาเสพติด บุหรี่/เหล้า ปัญหา
     อารมณ์/พฤติกรรม ครอบคลุมทุกมิติทั้งการส่งเสริมป้องกัน บำาบัดรักษา
     และฟื้นฟู เพื่อดูแลให้วัยรุ่นมีภาวะสุขภาพกาย อารมณ์จิตใจที่ดี มีพฤติกรรม

     เหมาะสมและอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ทำาให้วัยรุ่นได้รับการดูแล
     ตามศักยภาพของตนเอง   10 คู่มือการดำ�เนินงานโครงการ�1�โรงพยาบาล�1�โรงเรียน�
     One�Hospital�One�School�:�OHOS
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15