Page 12 - OHOS
P. 12

การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา
      และระดับมัธยมศึกษา การพัฒนาระบบเครือข่ายระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ

      และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนา
      ระบบการแนะแนว การศึกษารูปแบบการมีนักจิตวิทยาโรงเรียน นำาร่อง
      ในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา จำานวน 24 โรงเรียน

      6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา ร้อยเอ็ด สระแก้ว นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ
      กรุงเทพมหานคร และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือ

      นักเรียน   12 คู่มือการดำ�เนินงานโครงการ�1�โรงพยาบาล�1�โรงเรียน�
     One�Hospital�One�School�:�OHOS
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17