Page 3 - OHOS
P. 3

คำ�นำ�
         สถานการณ์ปัญหาสุขภาพวัยรุ่นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยพบขนาด
     ของปัญหาทั้งประเทศไทย และทั่วโลกร้อยละ 20 ปัญหาสุขภาพวัยรุ่นที่น่าเป็นห่วง

     ในปัจจุบัน คือปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหาการติดเกม ปัญหาความรุนแรง
     และปัญหายาเสพติด ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น

     การแก้ไขปัญหาวัยรุ่นให้ประสบความสำาเร็จ ต้องอาศัยความร่วมมือบูรณาการ
     ทำางานร่วมกันของทุกภาคส่วน กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ทำาการลงนามบันทึก
     ข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการ

     กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 โดยกระทรวงสาธารณสุข
     สนับสนุนให้โรงพยาบาลจัดตั้งศูนย์ให้คำาปรึกษาคุณภาพ หรือคลินิกดูแลทาง

     สังคมจิตใจ (Psychosocial Clinic) ครอบคลุมทุกอำาเภอ เพื่อให้บริการดูแล
     ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสุขภาพวัยรุ่นอย่างทั่วถึง โดยให้มีการดำาเนินงานเชื่อมโยง
     กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขที่รับ

     การส่งต่อจากโรงเรียน พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเชิงรุก (Outreach)
     ในโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการและใช้บริการที่มีคุณภาพ

     มาตรฐาน โดยผู้ให้บริการมีความเป็นมิตรกับวัยรุ่น                   คู่มือการดำ�เนินงานโครงการ�1�โรงพยาบาล�1�โรงเรียน� 3
                         One�Hospital�One�School�:�OHOS
   1   2   3   4   5   6   7   8