Page 4 - OHOS
P. 4

เพื่อสนับสนุนให้คู่เครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลและโรงเรียน
     มีการดำาเนินงานระบบบริการสาธารณสุข และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

     ให้มีความเข้มแข็ง บุคลากรมีความเข้าใจชัดเจนต่อการดำาเนินงานของ
     ทั้งสองระบบ กรมสุขภาพจิตจึงจัดทำาคู่มือการดำาเนินงานโครงการ 1 โรงพยาบาล

     1 โรงเรียน (One Hospital One School : OHOS) เพื่อให้บุคลากร
     ที่รับผิดชอบการดำาเนินงานได้นำาไปใช้ดำาเนินงานในพื้นที่ กรมสุขภาพจิต
     หวังว่าคู่มือเล่มนี้ จะสนับสนุนให้การดำาเนินงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล

     และโรงเรียน มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำาไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาสุขภาพ
     วัยรุ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำาลังสำาคัญพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้า

     ต่อไป
                       (นายแพทย์เจษฎา โชคดำารงสุข)
                          อธิบดีกรมสุขภาพจิต
    4 คู่มือการดำ�เนินงานโครงการ�1�โรงพยาบาล�1�โรงเรียน�
     One�Hospital�One�School�:�OHOS
   1   2   3   4   5   6   7   8   9