Page 14 - แนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กติดเกม
P. 14

1. การเลี้ยงดูในครอบครัว มักจะพบเด็กติดเกมได้บ่อย
       ในครอบครัวที่เลี้ยงเด็กโดยไม่เคยฝึกให้เด็กมีวินัยในตัวเอง ขาด

       กฎระเบียบ กติกาในบ้าน ตามใจเด็ก ครอบครัวมีลักษณะที่สมาชิก ใน
       ครอบครัวต่างคนต่างอยู่ ไม่มีกิจกรรมที่สนุกสนานให้เด็กทำา หรือไม่มี

       กิจกรรมที่สมาชิกทุกคนทำาร่วมกัน ทำาให้เด็กเกิดความเหงา ความเบื่อ
       หน่าย เด็กจึงต้องหากิจกรรมอื่นทำา เพื่อให้ตัวเองสนุก ซึ่งก็หนีไม่พ้น
       การเล่นเกม พ่อแม่อาจไม่มีเวลาควบคุมเด็ก หรือมองไม่เห็นความ

       จำาเป็นที่จะต้องจำากัดเวลาในการเล่นเกมของเด็กในช่วงแรก พ่อแม่อาจ
       รู้สึกพอใจที่เห็นเด็กเล่นเกมเงียบๆคนเดียวได้โดยไม่มารบกวนตัวเอง

       ให้ตนมีเวลาส่วนตัวมากขึ้น พูดง่ายๆคือใช้เกมเสมือนเป็นพี่เลี้ยงดูแล
       เด็กแทนตน
            ปัญหาการติดเกมของวัยรุ่นจะไม่เกิดขึ้น หากผู้ปกครอง

       ใส่ใจและให้เวลากับวัยรุ่นมากขึ้นรวมทั้งตัวของเด็กเองถ้าได้รับอบรม
       สั่งสอนในสิ่งที่ควรและไม่ควร โดยการที่จะแก้ไขปัญหานั้นควรจะมีการ

       ร่วมมือกัน จากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่าง ๆ คนในชุมชน
       แต่การเริ่มต้นจากที่ครอบครัวก่อนก็จะดีที่สุด นอกจากนี้คนในชุมชน
       ควรมีส่วนช่วยกันในการดูแลให้ความเอาใจใส่ มีการทำากิจกรรมร่วมกัน

       ไม่ว่าจะเป็นดนตรี กีฬา และดึงวัยรุ่นออกมาจาการเล่นเกมพร้อมช่วย
       กันเป็นกำาลังใจให้วัยรุ่นลดละพฤติกรรมเดิมลงทีละเล็กละน้อย และหา

       กิจกรรมที่เป็นประโยชน์อื่นๆ มาทดแทน แม้จะต้องใช้เวลาสักเพียงใด
       ก็ตาม กำาลังใจถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุด ในการหล่อหลอมให้วัยรุ่น
       เลิกเล่นเกมหรือมีการเล่นเกมลดน้อยลง และหันมาทำากิจกรรมอื่น ๆ     8
         แนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้ปกครองและวัยรุ่นที่มีปัญหาติดเกม
         สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19