Page 4 - แนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กติดเกม
P. 4

สนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมและดูแล
      ช่วยเหลือเยาวชนที่ชื่นชอบในการเล่นเกม โดยเฉพาะการให้บริการที่

      สำาคัญคือ การให้คำาปรึกษาผู้ปกครองและวัยรุ่นที่มีปัญหาติดเกม


            สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ มุ่งหวังให้คู่มือ

      ฉบับนี้เป็นประโยชน์สำาหรับบุคลากรสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อการ
      ดำาเนินงานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น และพร้อมรับข้อเสนอ

      แนะเพื่อการพัฒนาต่อไป

                  (นายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน)
            ผู้อำานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

                     สิงหาคม 2556
   1   2   3   4   5   6   7   8   9