Page 7 - แนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กติดเกม
P. 7

เกริ่นนำา :

      บทบาทสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนชอบเล่นเกม            แนวคิดที่สำาคัญและเป็นปัจจัยปกป้องในการดูแลช่วยเหลือ

      ปัญหาเด็กและวัยรุ่นที่ติดเกม คือระบบครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู และ
      สัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว ซึ่งจะส่งผลต่อการหล่อหลอมและปลูก
      ฝังค่านิยมจริยธรรม และพฤติกรรมต่างๆของเด็ก รวมถึงผลักดันให้เกิด

      ความเข้มแข็งในการเผชิญและจัดการกับสภาพปัญหาต่างๆได้  ใน
      ครอบครัวที่ประสบกับภาวะปัญหาเด็กและวัยรุ่นติดเกมนั้น มักพบว่าผู้

      ปกครองขาดความเข้าใจพื้นฐานบางประการในเรื่องเกม และธรรมชาติ
      ตามวัยของเด็กและวัยรุ่น เช่น ไม่ทราบว่าเกมมีสิ่งเร้าใจท้าทาย เนื้อหา
      ของเกมดึงดูดใจ เด็กและวัยรุ่นต้องการเอาชนะ ชอบความสนุก ความ

      ท้าทาย รู้สึกมีคุณค่าและภาคภูมิใจเมื่อได้แสดงบทบาทและได้รับการตอบ
      สนองความพึงพอใจทันที หากเด็กมีโอกาสสัมผัสกับเกมโดยขาดการ

      กำาหนดกติกาและการควบคุมเวลา จะทำาให้เด็กเพลิดเพลินกับการเล่นเกม
      และไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ซึ่งมักพบได้ในครอบครัวที่มีการเลี้ยงดู
      แบบตามใจและปล่อยปละละเลย ดังนั้นการป้องกันและแก้ไขปัญหา

      เด็กติดเกม จึงมีแนวคิดพื้นฐานในการช่วยให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และลูกมี
      ความเข้าใจพื้นฐานบางประการ รู้วิธีจัดการตนเอง รู้วิธีสร้างสัมพันธภาพ

      กับผู้อื่น และมีประสบการณ์ตรงกับการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
      ดังตารางแนวคิดพื้นฐานในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม                                     1
             แนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้ปกครองและวัยรุ่นที่มีปัญหาติดเกม
                        สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12