Page 10 - แนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า (CPG)
P. 10

บทนำ�


          ภาวะหรือโรคซึมเศร้า (major depressive disorder) เป็นภาวะเจ็บป่วยที่มีความสำาคัญ
      และส่งผลต่อการสูญเสีย (global burden of disease) ของทั่วโลก องค์การอนามัยโลกสำารวจ

      สถานการณ์สุขภาพจิตใน 17 ประเทศและประมาณการว่า 350 ล้านคนทั่วโลกหรือเทียบเท่ากับ 1 ใน

                           1
      20 คนกำาลังเผชิญภาวะซึมเศร้าในปีที่ผ่านมา ภาวะซึมเศร้าเป็นโรคที่มักเริ่มต้นในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น และ
      สามารถส่งผลต่อการสูญเสียความสามารถในการเรียน การทำางาน และการเข้าสังคม หรือนำาไปสู่

      การฆ่าตัวตาย ภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นในทุกประเทศทั่วโลก 2

                                                3
          ความชุกชั่วชีวิตของภาวะซึมเศร้าในเพศชายพบได้ร้อยละ 9 และในเพศหญิงพบถึงร้อยละ 15 เมื่อป่วยแล้ว
                        3
      โรคนี้มีอัตราการเกิดซำ้าได้ถึงร้อยละ 50-70 มีการประมาณการว่าในปี ค.ศ. 2020 ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากโรคนี้
                          4,5
      จะเป็นอันดับสองรองจากโรคหัวใจขาดเลือด ในเด็กและวัยรุ่นพบโรคซึมเศร้าได้เช่นกัน โดยเด็กเล็กมีอัตรา
      การป่วยร้อยละ 0.3 เด็กวัยเรียนพบได้ร้อยละ 2 วัยรุ่นพบร้อยละ 5 ความชุกชั่วชีวิตของโรคนี้ในวัยรุ่นพบว่า

      สูงถึงร้อยละ 15-20 โดยคนที่มีภาวะซึมเศร้ามักพบโรคจิตเวชร่วมด้วยร้อยละ 40-70 ได้แก่ โรควิตกกังวล
               6
      (anxiety) โรคพฤติกรรมเกเร (conduct disorder) และภาวะติดสารเสพติด (substance use disorder)
      ประเทศไทย ในปี 2559 กรมสุขภาพจิตได้ทำาการศึกษาความชุกโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นอายุ 13-17 ปี พบความ

      ชุกร้อยละ 2 และความชุกชั่วชีวิต ร้อยละ 2.5 7
          ภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุที่เป็นภาระโรค (DALYs; disability-adjusted years lost) สูงที่สุดสำาหรับวัยรุ่น

      โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิง และการทำาร้ายตัวเอง (self-harm) เป็นสาเหตุการตายอันดับที่สามของวัยรุ่น ซึ่งส่วนหนึ่ง

                     8
      ก็มีความเกี่ยวโยงกับภาวะซึมเศร้า ดังนั้น ภาวะซึมเศร้า จึงเป็นสาเหตุการตายหลักของกลุ่มเยาวชนทั่วโลก รวม
      ถึงเป็นสาเหตุหลักต่อการสูญเสียความสามารถในการดำารงชีวิตได้ปกติ ทั้งของเพศชายและเพศหญิง ทั้งในประเทศ

                9
      พัฒนาและกำาลังพัฒนา ข้อมูลภาระโรคของประเทศไทย พบว่า สุขภาพกายมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ปัญหาสุขภาพ
      จิตกลับมีปัญหาเพิ่มขึ้น โดยพบว่าภาวะซึมเศร้ากลายเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียด้านสุขภาพ ความชุกของ
      ภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้นจาก 55.9 ต่อประชากร 100,000 คน ในพ.ศ. 2540 เป็น 290.8 ต่อประชากร 100,000 คน

      ในพ.ศ. 2554 ถ้าพิจารณาความบกพร่องทางสุขภาพ/ความพิการ (Years Lost due to Disability, YLD) พบ

      ว่า ภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุอันดับ 1 ในเพศหญิง และอันดับ 2 ในเพศชาย 10
          ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2553 กรมสุขภาพจิตมีการดำาเนินการป้องกันและจัดการปัญหาภาวะซึมเศร้า

      อย่างเป็นระบบ เริ่มต้นตั้งแต่การรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคนี้ในประชาชน เฝ้าระวังโรคทั้งประเทศ
      มีการค้นหาและช่วยเหลือทางจิตใจสังคม และได้จัดทำาแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติ

      ทั่วไป โดยเน้นกลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งผลทำาให้เกิดการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยซึมเศร้าเพิ่มขึ้น
         11,12       หน้า 8                            แนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15