Page 5 - แนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า (CPG)
P. 5

ข้อแนะนำ� ก�รดูแลวัยรุ่นที่มีภ�วะซึมเศร้�


          Recommendations for Clinical Practice in Adolescents with Depression

        ส่วนที่ 1 การคัดกรอง


         1   ควรมีระบบการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นทั่วไปด้วยแบบคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ

         2   ในวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า ควรได้รับการประเมินเพื่อคัดกรองภาวะซึมเศร้า


        ส่วนที่ 2 การวินิจฉัย


         3   วัยรุ่นที่มีผลการคัดกรองเป็นบวก หรือมีอาการที่น่าสงสัยภาวะซึมเศร้า ควรได้รับการประเมิน
            เพื่อวินิจฉัยภาวะซึมเศร้า

         4   ในการวินิจฉัยภาวะซึมเศร้า ควรอิงตามเกณฑ์การวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐาน และวินิจฉัยแยกโรค

            จากภาวะอื่น

         5   ควรมีการประเมินความรุนแรงของภาวะซึมเศร้า และวินิจฉัยโรคร่วม


        ส่วนที่ 3 การรักษา

         6   ในการรักษาวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค คำาแนะนำาในการปฏิบัติตัว

            และการช่วยเหลือประคับประคองจิตใจ

         7   ควรวางแผนการรักษาโดยพิจารณาตามความรุนแรงของอาการ


         8   ในวัยรุ่นที่สมควรได้รับการรักษาด้วยยาต้านซึมเศร้า ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการใช้ยา
            เพื่อให้วัยรุ่นและผู้ปกครองตัดสินใจ

         9   ในการรักษาด้วยยา ควรใช้ยาในขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสม


        10   ควรพิจารณาให้การรักษาด้วยจิตบำาบัดในวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าปานกลางถึงรุนแรง โดยเลือกวิธีบำาบัดที่มี
            หลักฐานประสิทธิภาพในการรักษาภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น


        11   ควรติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องและส่งต่อผู้เชี่ยวชาญหากอาการผู้ป่วยไม่ดีขึ้น หรือมีปัญหาที่ซับซ้อน

        ส่วนที่ 4 การส่งเสริมป้องกัน


        12   วัยรุ่นทุกคน ควรได้รับการส่งเสริมทักษะชีวิต เพื่อป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้า


        13   ควรมีระบบเฝ้าระวังและป้องกันภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีความเสี่ยง


         Clinical Practice Guideline for Adolescents with Depression             หน้า 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10