Page 3 - โปรแกรมเสริงสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่น
P. 3

กิตติกรรมประกาศ

         โปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิตส�าหรับวัยรุ่นเล่มนี้ส�าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคล
      หลายท่าน ซึ่งไม่อาจน�ามากล่าวนามได้ทั้งหมด จากทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ
         ขอขอบพระคุณ แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและ

      วัยรุ่นราชนครินทร์ ซึ่งกรุณาสละเวลาและให้ข้อเสนอแนะน�าที่เป็นประโยชน์ต่อคณะท�างาน
      ตลอดการด�าเนินการโครงการ
         ขอขอบพระคุณอาจารย์วิราวรรณ ปิ่นประเสริฐ พร้อมทั้งนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

      สยามบริหารธุรกิจนนทบุรี อาจารย์ภูวนัย ปริศนา และอาจารย์อัมพร พริกนุช พร้อมทั้งนักศึกษา
      วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจสะพานใหม่ ที่ได้สละเวลาและให้ความร่วมมือในทุก
      กระบวนการพัฒนาเครื่องมือเป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะกระบวนการทดสอบโปรแกรม
         ขอขอบพระคุณกรมสุขภาพจิตที่เห็นความส�าคัญและสนับสนุนให้เกิดโครงการการพัฒนา

      โปรแกรมนี้ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่นไทยอย่างเหมาะสม
         ขอขอบคุณนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการจัดท�า
      โปรแกรมเป็นอย่างดี

         ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณนักวิชาการและบุคลากรประจ�าสถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
      วัยรุ่นราชนครินทร์ทุกท่านที่ให้ก�าลังใจและให้ความร่วมมือในการจัดท�าโปรแกรมจนส�าเร็จลุล่วง
      ด้วยดี หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะท�างานขออภัยและน้อมรับข้อเสนอแนะด้วย
      ความยินดี                                      คณะท�างานวิชาการ

                            สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
                                         8 ก.ค. 2557
   1   2   3   4   5   6   7   8