Page 5 - โปรแกรมเสริงสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่น
P. 5

สารบัญ


                                             ห น ้ า

      กิตติกรรมประกาศ
      ค�าน�า
      สารบัญ

      บทที่ 1 บ ท น � า
      • ความเป็นมาของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิตส�าหรับวัยรุ่น      (5)
      • กรอบแนวคิดโปรแกรม                             (6)
      • กลุ่มเป้าหมาย                               (7)
      • คุณสมบัติของวิทยากร                            (7)
      • บทบาทของวิทยากร                              (7)

      บทที่ 2 โปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิตส�าหรับวัยรุ่น             (10)
      • ภาพรวมของโปรแกรม                             (10)
      • ตารางการจัดโปรแกรม                            (11)
         กิจกรรมละลายพฤติกรรมส�าหรับวัยรุ่น                  (12)
         กิจกรรมที่ 1  เกมโรงละคร                      (16)
         กิจกรรมที่ 2  ฉันคือใคร                       (19)
         กิจกรรมที่ 3  ขวัญใจ                        (21)
         กิจกรรมที่ 4  แต้มสีแต้มใจ                      (25)
         กิจกรรมที่ 5  แห่งความเป็นเพื่อน                  (27)
         กิจกรรมที่ 6  ลูกโป่งอารมณ์                     (33)
         กิจกรรมที่ 7  คิดได้ ท�าได้                     (37)
         กิจกรรมที่ 8  พลังความกล้าหาญ                    (39)
         กิจกรรมที่ 9  ฉันท�าได้ เธอท�าได้ I can do U can do         (41)
         กิจกรรมที่ 10 ตัวฉันในวันที่ดีที่สุด                (46)
         กิจกรรมที่ 11 ตัวฉันในวันที่ดีกว่า                 (49)
         กิจกรรมที่ 12 จดหมายถึงตัวเอง                    (51)

      บทที่ 3 การน�าโปรแกรมไปใช้                         (52)
      • แนวทางการติดตามและประเมินผล                       (52)
      • แนวทางการประยุกต์ใช้                           (52)
      • ข้อเสนอแนะ                                (53)

      บรรณานุกรม                                 (54)
      ภาคผนวก                                  (55)
      • ตัวอย่างใบประเมินผลโปรแกรม                          (55)
      • รายนามที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และคณะท�างาน                (56)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10