Page 9 - โปรแกรมเสริงสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่น
P. 9

• กลุ่มเป้าหมาย


         โปรแกรมเหมาะส�าหรับการจัดกิจกรรมกับวัยรุ่น 12 ปีขึ้นไป โดยสามารถใช้กับวัยรุ่น

      ทุกกลุ่ม ยกเว้นกรณีบุคคลที่มีปัญหาทางด้านจิตเวช เช่น โรคจิตหรือโรคซึมเศร้า หรือกลุ่มที่มีความ
      บกพร่องทางสติปัญญาหรือการรับรู้สังคม

      • คุณสมบัติของวิทยากร         ú บุคคลที่ท�างานกับวัยรุ่น มีบทบาทดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาสุขภาพจิต
      หรือพฤติกรรม
         ú มีความพร้อม มีใจในการท�างานกับวัยรุ่น
         ú มีความเข้าใจในธรรมชาติของวัยรุ่น และมีความเข้าใจการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมส�าหรับ
      วัยรุ่น เข้าใจกระบวนการกลุ่ม และอาจมีความสามารถในการให้การปรึกษากรณีที่มีค�าถามหรือ

      สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส�าหรับวัยรุ่น

      • บทบาทของวิทยากร


         การจัดกิจกรรมให้กับวัยรุ่น โดยเฉพาะหากเป็นวัยรุ่นกลุ่มที่มีความยากล�าบากหรือไม่คุ้นเคย  บทที่ 1

      ในการส�ารวจภายในจิตใจของตนเอง หรือมีแนวโน้มจะต่อต้านไม่ให้ความร่วมมือการท�ากิจกรรม
      บทบาทของวิทยากรจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างมากที่จะเป็นผู้สร้างบรรยากาศที่เอื้อให้เด็กวัยรุ่น
      สามารถสงบนิ่ง อยู่กับตนเองได้ เปิดใจให้ความร่วมมือและมีสมาธิกับกิจกรรมอย่างเต็มที่
      การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เด็กรู้สึกปลอดภัยที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตนเอง กล้าที่
      จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเปิดเผยตัวตนกับเพื่อนและกลุ่ม         ช่วงเริ่มต้นของกิจกรรม
         1. การเตรียมตัวภายในของวิทยากร สภาวะภายในของวิทยากรมีผลต่อการจัดกิจกรรม
      หากวิทยากรมีความกังวล ไม่มั่นใจ มีเรื่องรบกวนจิตใจ ก็จะส่งผลต่อการรับรู้และความร่วมมือ
      ของวัยรุ่นในทางลบได้ การเตรียมตัวของวิทยากรโดยการท�าจิตใจให้นิ่งและสงบ เช่น การหายใจ
      เข้าออกลึกๆ จนรู้สึกผ่อนคลายสัก 2 - 3 นาทีก่อนเริ่มกระบวนการ จะช่วยให้วิทยากรจัดกิจกรรม

      ด้วยความเป็นธรรมชาติของตนเองและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น
         2. การลดความรู้สึกตึงเครียดหรือก�าแพงที่เด็กวัยรุ่นมักจะใช้ปิดกั้นตนเองจากคนอื่น เช่น
      การหยอกเย้าคนอื่น นิ่งเงียบ ท�ากิจกรรมอื่น ไม่พูด โดยเฉพาะถ้ากลุ่มเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้
      รู้จักกันดีพอ การท�ากิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อให้เด็กรู้จักกันและมีความคุ้นเคยกันจะช่วย
      ลดปฏิกิริยาดังกล่าวลงได้ วิทยากรจ�าเป็นต้องสังเกตปฏิกิริยาของสมาชิกในกลุ่มที่เกิดขึ้น
                                             7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14