Page 10 - แนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กติดเกม
P. 10

จากผลการสำารวจพฤติกรรมบริโภคสื่อของ

                 วัยรุ่นจากบริษัทซินโนเวตจำากัด พบว่า วัยรุ่น
                 ไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึง 3.1 ชั่วโมงต่อวัน

                 และใช้เวลาในการเล่นเกมออนไลน์
                 ผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งเกม
                 อิเล็กทรอนิกส์ แบบพกพาสูงสุด ครองแชมป์

                 อันดับหนึ่งในเอเซียคือเฉลี่ยวันละ 60.7 นาที
                 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของวัยรุ่นในหลายๆประเทศ เช่น

                 ฮ่องกง เกาหลี และจีน 2

     4
         แนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้ปกครองและวัยรุ่นที่มีปัญหาติดเกม
         สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15