Page 3 - แนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กติดเกม
P. 3

คำานำา
            จากสถานการณ์ปัญหาการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของเยาวชน

       ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
       โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จึงได้จัดตั้งศูนย์ป้องกัน
       และแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเข้าถึง

       บริการ และมีทางออกในการแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น            ในการดำาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ปัจจัยสำาคัญในการป้องกัน
       และแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม อยู่ที่ความเข้มแข็งและศักยภาพของผู้ปกครอง
       และเด็ก โดยผู้ปกครองต้องเรียนรู้ทักษะความเป็นพ่อแม่ที่มีคุณภาพ

       มีวิธีการดูแลลูกอย่างเหมาะสม เป็นไปตามวัยและทันต่อสถานการณ์ที่
       รุมเร้าลูกอยู่  รู้จักจัดการอารมณ์และความเครียดของตนเอง  เรียนรู้

       แนวทางที่จะจัดการกับปัญหา ในขณะที่เด็กต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
       ในเรื่องวินัยและความรับผิดชอบ เรียนรู้การตั้งเป้าหมายและการวางแผน
       ชีวิตที่มีคุณค่า เรียนรู้การควบคุมตนเอง เรียนรู้ที่จะค้นพบความสามารถ

       อันหลากหลาย ซึ่งมากไปกว่าความสามารถในการเล่นเกม และพัฒนา
       ความสามารถเหล่านั้นไปสู่ความสำาเร็จเพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน

       ตนเอง


            ซึ่งความสำาเร็จในการร่วมกันแก้ไขปัญหา บุคลากรทุกภาค

       ส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทต่างๆ กัน โดยเฉพาะบุคลากร
       สาธารณสุข ต้องตระหนักถึงความสำาคัญในการมีส่วนร่วม และให้การ

                                       ก
   1   2   3   4   5   6   7   8