Page 5 - แนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กติดเกม
P. 5

สารบัญ                                   หน้า


      คำานำา                          (ก)

      สารบัญ                          (ข)

      เกริ่นนำา
      1. ความเป็นมาของคู่มือแนวทางการให้การดูแลช่วยเหลือ

       ผู้ปกครองและวัยรุ่นที่มีปัญหาติดเกมสำาหรับบุคลากรสาธารณสุข
        ♦ สถานการณ์วัยรุ่นกับการเล่นเกม

        ♦ ปัญหาเด็กติดเกม
        ♦ แนวคิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม

        ♦ การพัฒนาบริการการดูแลช่วยเหลือผู้ปกครองและเด็กติดเกม


      2. ภาพรวมการบริการการดูแลช่วยเหลือผู้ปกครองและวัยรุ่น

       ที่มีปัญหาติดเกม สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข
        ♦ กรอบแนวคิด

        ♦ คุณสมบัติของผู้ให้การดูแลช่วยเหลือ
        ♦ กลุ่มเป้าหมาย
        ♦ กระบวนการให้บริการปรึกษา

        ♦ กระบวนการให้คำาปรึกษาวัยรุ่นและครอบครัวที่มีปัญหาติดเกม

                                       ข
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10