Page 14 - คู่มือการจัดกิจกรรมการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับพ่อแม่
P. 14

8. วิทยากร สุ่มถามถึงผลกระทบของอารมณ์โกรธ และสรุปเพิ่มเติม
            ผลกระทบของอารมณ์โกรธ (เพิ่มเติมคำาตอบจากกลุ่ม) เช่น
            - ผลกระทบต่อตนเอง เช่น ใจสั่น หัวใจเต้นแรง ปวดศีรษะ นานๆ เข้าอาจมีผลต่อสุขภาพร่างกาย
             ความเครียด และความเจ็บป่วยที่มีอยู่ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต

            - ผลกระทบต่อคนรอบข้าง เช่น ปัญหาสัมพันธภาพกับผู้อื่น บรรยากาศในครอบครัว
       9.  วิทยากรถามผู้ปกครองถึงวิธีการจัดการอารมณ์โกรธอย่างสร้างสรรค์ และสรุปเพิ่มเติม

            วิธีการจัดการอารมณ์โกรธ (เพิ่มเติมคำาตอบจากกลุ่ม)
            วิธีการต่างๆ ในการจัดการความโกรธอย่างสร้างสรรค์หลายวิธี เช่น
            - เดินออกจากสถานการณ์ที่กำาลังเผชิญอยู่ไปก่อน
            - หากิจกรรมอื่นทำา เช่น ฟังเพลง รดนำ้าต้นไม้ ทำางานบ้าน

            - หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำาให้เรารู้สึกโกรธ
            - หาเพื่อนเพื่อพูดคุยหรือระบายความรู้สึกโกรธให้ฟัง

       10. วิทยากรสรุปหลักการจัดการอารมณ์สำาหรับผู้ปกครองกับลูกวัยรุ่น

       11. วิทยากรให้แนวทางการจัดการกับความโกรธ และฝึกวิธีการจัดการกับความโกรธด้วยการหายใจเข้าออก

           โดยใช้เวลา 3-4 นาที ตามขั้นตอน ดังนี้
           (1) ให้ทุกคนยืนอยู่ในท่าที่สบาย ผ่อนคลาย หลับตาลงช้าๆ
           (2) ขอให้เราบอกกับตัวเองว่า ต่อไปนี้ เราจะเรียนรู้ในการจัดการกับความโกรธ เมื่อเราโกรธ เราต้องตั้งสติ
            รับรู้ได้ทันว่าเรากำาลังมีอารมณ์โกรธ และเราจะไม่แสดงออกในแบบเดิมที่มีปัญหากระทบต่อตัวเราและผู้อื่น

            เราจะตั้งโปรแกรมใหม่ว่าเราจะควบคุมอารมณ์โกรธและจะไม่ให้อารมณ์โกรธเป็นผู้ควบคุมเรา ต่อไปนี้
            เราจะไม่เป็นเหยื่อของอารมณ์โกรธและจะไม่ให้ใครต้องมาเป็นเหยื่อของอารมณ์เช่นกัน เราจะหาสิ่งใหม่ทำา

            และเราจะผ่านอารมณ์นี้ไปให้ได้ เราทำาได้ เมื่อเรารู้สึกโกรธเราจะแสดงออกแบบใหม่
           (3) ขอให้ทุกคนอยู่กับตัวเอง สำารวจลมหายใจของตนเอง หายใจเข้าและหายใจออกอย่างช้าๆ ขณะที่หายใจ
            เข้าคุณกำาลังหายใจรับอ๊อกซิเจนเข้าไปในร่างกายไว้ และเมื่อหายใจออกคุณกำาลังเรียนรู้ในการผ่อนคลาย
            และจัดการอารมณ์โกรธซึ่งเป็นอากาศเสียออกมา ขณะนี้รอบๆ ตัวเราเป็นอย่างไร เรารู้สึกว่าผิวหนังสัมผัส

            กับอากาศ อุณหภูมิเย็นอุ่นหรือร้อน จมูกของเราได้กลิ่นอะไร หูเราได้ยินเสียงอะไรบ้าง ขอให้สังเกตการรับรู้
            ที่เกิดขึ้นจากการได้ยิน หายใจเข้าหายใจออก จากนั้นค่อยๆ ลืมตาขึ้น”

       12. วิทยากรสุ่มถามผู้ปกครองถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการฝึก
       13. วิทยากรสรุปถึงการจัดการกับความโกรธด้วยการหายใจ
           เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำาให้เราถอยออกจากอารมณ์โกรธ ย้ายความคิดไปรับรู้อารมณ์ และค่อยๆ นำาอารมณ์

           สู่ภาวะปกติ การฝึกรู้เท่าทันอารมณ์ จะทำาให้ค่อยๆ จัดการอารมณ์ได้ เพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น เมื่อทำาได้เราต้อง
           ขอบคุณตัวเองที่สามารถเอาชนะความโกรธได้ และเมื่อได้ฝึกตนเองบ่อยๆ เราจะสามารถควบคุมอารมณ์
           ได้โดยอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น


                                  คู่มือการจัดกิจกรรมการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 9
                                              สำาหรับ พ่อแม่
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19