Page 16 - คู่มือการจัดกิจกรรมการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับพ่อแม่
P. 16

กิจกรรม: ทักษะในก�รสื่อส�ร      จุดประสงค์การเรียนรู้
       1. เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักและเข้าใจถึงความสำาคัญของการสื่อสาร ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
       2. เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจทักษะพื้นฐานที่ใช้ในการสื่อสาร

       3. เพื่อให้ผู้ปกครองฝึกปฏิบัติในการใช้ทักษะการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ      แนวคิดพื้นฐาน
       สิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุด คือการที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซึ่งต้องมีปัจจัยพื้นฐานที่สำาคัญ คือ ความรัก
      ความเข้าใจ ให้เกียรติ และการยอมรับซึ่งกันและกันในความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยเหตุผล การสื่อสารที่ดี และมี

      ประสิทธิภาพในชีวิตประจำาวัน จึงเป็นสิ่งที่จะทำาให้เกิดปัจจัยพื้นฐานข้างต้น บรรลุถึงความต้องการสมาชิกแต่ละบ้าน
      อันก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้กับชีวิตได้      เวลา
       1 ชั่วโมง 30 นาที      อุปกรณ์

        ✎ ใบงานที่ 1 “ท่านเคยใช้คำาพูดแบบนี้ฯ”
        ✎ ใบความรู้ 1“สาร Message”      วิธีดำาเนินกิจกรรม
       1. วิทยากรนำาเข้าสู่บทเรียนทักษะในการสื่อสาร

       2. บรรยายการสื่อสารทั้ง 3 แบบ ฉัน คุณ พวกเขา
       3. บรรยายผลจากคำาพูดของผู้ปกครองที่จะมีผลต่อเด็กทั้งด้านบวกและด้านลบ
       4. วิทยากรสรุปประเด็นสำาคัญวิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมจับคู่ เพื่อช่วยกันเปลี่ยนคำาพูดให้เป็นลักษณะ

        บอกความต้องการโดยตรง ( I Message) ตามสถานการณ์ที่กำาหนด
                                  คู่มือการจัดกิจกรรมการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 11
                                              สำาหรับ พ่อแม่
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21