Page 3 - คู่มือการจัดกิจกรรมการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับพ่อแม่
P. 3

คู่มือการจัดกิจกรรมการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำาหรับ พ่อแม่       ที่ปรึกษา  พญ. มธุรดา     สุวรรณโพธิ์    ผู้อำานวยการ
                                 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

       คณะทำางานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
              พญ. วิมลรัตน์    วันเพ็ญ      รองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์

                                 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
              นางภัควลัญช     ชัยภาณุเกียรติ์  นักวิชาการศึกษาพิเศษชำานาญการพิเศษ
              นางสาวรักชนก    มูลเมฆ      นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ

              นายวินัย      นารีผล      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
              นางสาวนพรัตน์    ศิริเทพ      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

              นางสาวเบญจวรรณ วิสิทธิวัฒนเขตต์   นักจัดการงานทั่วไป
       พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2559

       จำานวน :   100 เล่ม
       พิมพ์ที่   บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง จำากัด
   1   2   3   4   5   6   7   8