Page 4 - คู่มือการจัดกิจกรรมการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับพ่อแม่
P. 4

คำ�นำ�

         ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานทางสังคมที่สำาคัญในการดูแลวัยรุ่นให้พัฒนา เติบโตขึ้นมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพ
      ของประเทศ แต่ด้วยสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้า

      ทางเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงลักษณะครอบครัว จากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว
      และครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น ส่งผลให้การดูแลลูกวัยรุ่นสำาหรับพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเผชิญความยุ่งยาก
      มากขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครองจึงต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยต้องมีความเข้าใจตนเอง มีทักษะ

      ในการจัดการอารมณ์และความเครียดของตนเอง รวมทั้งต้องมีทักษะในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกวัยรุ่น
      เพื่อประคับประคองลูกวัยรุ่นสู่ลูกวัยผู้ใหญ่ได้อย่างเหมาะสม

         สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จึงได้จัดทำา “คู่มือการจัดกิจกรรมการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงสำาหรับ
      พ่อแม่” ซึ่งเป็นการพัฒนากิจกรรมเพื่อการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่สำาคัญในการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่นจาก
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) และสำานักอนามัย

      การเจริญพันธุ์ กรมอนามัย โดยมุ่งหวังให้บุคลากรสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลวัยรุ่นและผู้ปกครอง สามารถ
      ทำากิจกรรม 1 วัน เพื่อพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกวัยรุ่นให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะที่จำาเป็นในการดูแล

      ตนเอง รวมทั้งลูกวัยรุ่น เพื่อส่งผลให้วัยรุ่นเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไป
                                   (แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์)
                              ผู้อำานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

                                  คู่มือก�รจัดกิจกรรมก�รดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง ก
                                              สำ�หรับ พ่อแม่
   1   2   3   4   5   6   7   8   9