Page 3 - คู่มือปฏิบัติการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า บุคลากรสาธารณสุขและการศึกษา
P. 3

คูมือปฏิบัติการดูแล


               วัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา              สำหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา


                      ตามแนวทางการดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา

                               ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
                              ชมรมจิตแพทยเด็กและวัยรุนแหงประเทศไทย
 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร
 กลุมภารกิจพัฒนาสูความเปนเลิศ โทร 0 2248 8966  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร กรมสุขภาพจิต
 www.thaiteentraining.com, www.smartteen.net
   1   2   3   4   5   6   7   8