Page 4 - คู่มือปฏิบัติการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า บุคลากรสาธารณสุขและการศึกษา
P. 4

ที่ปรึกษา

       ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์     สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
       ผศ. นพ. พนม    เกตุมาน        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

       พญ. รัชนี     ฉลองเกื้อกูล     ผู้อ�านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชครินทร์


       คณะท�างาน

       ศ. นพ. วิฐารณ   บุญสิทธิ       คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
       ผศ. นพ. ณัทธร   พิทยรัตน์เสถียร    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       พญ. จิราภรณ์   อรุณากูร       คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
       พญ. วิรีย์อร   จูมพระบุตร      โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
       พญ. โชษิตา    ภาวสุทธิไพศิฐ     สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

       น.ส. จันทร์ชนก  โยธินชัชวาล      สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
       น.ส. วิมลวรรณ   ปัญญาว่อง       สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์       จัดพิมพ์โดย       สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
       สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การยูนิเซฟ แห่งประเทศไทย


       พิมพ์ครั้งที่      1
       ปีที่พิมพ์       พ.ศ. 2561
       จ�านวนพิมพ์       2,000 เล่ม

       พิมพ์ที่        บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง จ�ากัด
   1   2   3   4   5   6   7   8   9