Page 6 - คู่มือปฏิบัติการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า บุคลากรสาธารณสุขและการศึกษา
P. 6

สรุป แนวทางการดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา                                             ไมรุนแรง                         ปานกลางถึงรุนแรง

     Clinical Practice Guideline for
     Adolescents with Depression
                                                                                           ใหการรักษาดวยยา (ขอแนะนำที่ 8, 9 หนา 23-24)
                                                                                           - ใหการรักษาดวยยา SSRI โดยใช fluoxetine เปน

        ควรมีระบบคัดกรองวัยรุนทั่วไปปละ 1 ครั้ง      วัยรุนที่มีความเสี่ยง ควรไดรับการประเมิน                                    ทางเลือกแรกเริ่มที่ 10 มก.ตอวัน อาจปรับเพิ่มเปน
    1. พาเขารับบริการสถานบริการพยาบาล
     ที่สามารถใหการดูแลแบบผูปวยในได หรือ
     มีจิตแพทยเด็กและวัยรุน กรณีผูปวยฉุกเฉิน
     จะไดรับการตรวจทันที
    2. โทรแจงสายดวน 1669, 1300
     รับตัวนำสงสถานพยาบาล
     เจาหนาที่มูลนิธิ/
            (ขอแนะนำที่ 1, หนา 15)              เพื่อคัดกรองภาวะซึมเศรา
     ภาคประชาสังคม/                                                                                20 มก.ตอวัน แลวรอดูผลการตอบสนอง 4 สัปดาห
     เครือขายครูขางถนน
     พบปญหา
        จัดทำระบบคัดกรองในชุมชน โรงเรียน              (ขอแนะนำที่ 2, หนา 16)               ชวยเหลือประคับประคองจิตใจ     ไมดีขึ้น     จึงคอยเพิ่มขนาดยาหากไมไดผล และถาไมไดผล
          หรือสถานพยาบาล โดยเลือกใช        วัยรุนที่มีความเสี่ยง เชน มีประวัติโรคจิตเวช โรคเรื้อรัง                                ใน 6-8 สัปดาห อาจเปลี่ยนเปน SSRI ตัวที่สอง
                                                                    (ตามคำแนะนำที่ 6)
       แบบประเมินภาวะซึมเศราในวัยรุน (PHQ-A)        ควรไดรับการประเมินโดยใช HEEADSSS                นัดติดตามอาการในเวลา               หรือยากลุม SNRI หรือสงตอ
        (อายุ 11-20 ป) หรือ CDI (อายุ 7-17),          และคัดกรองภาวะซึมเศราตาม                     2-4 สัปดาห                - หลังจากใหยาแลวไดผลควรใหตอเนื่องเปนเวลา
             CES-D (อายุ 15-18)                  ขอแนะนำที่ 1                                              6-12 เดือน จนหายขาด ปองกันการเปนซ้ำ
                                                                                           ใหการรักษาดวยจิตบำบัด (ขอแนะนำที่ 10 หนา 25)
                                                                                           ใหการรักษาดวยจิตบำบัดแบบ CBT หรือ IPT รวมกับ
                                                                                           การใชยาหรือทำจิตบำบัดกอนและใหยารวมดวย
             ผลคัดกรองเปนบวกหรือมีอาการน�าสงสัยภาวะซึมเศรา                                     ดีขึ้น              ถาไมดีขึ้น
                                                                                           รับไวในโรงพยาบาลถามีพฤติกรรมฆาตัวตาย หรือ
                                                                                           มีโอกาสเกิดอันตรายตอตนเองหรือผูอื่น
                      ประเมินเพื่อวินิจฉัยภาวะซึมเศรา                                                     สงตอในกรณีที่ไมมีความพรอมในการรักษา
                        (ขอแนะนำที่ 3 หนา 17)
      ซักประวัติ (จากทั้งวัยรุนและผูปกครอง) ตรวจรางกาย ตรวจสภาพจิตประเมินความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย
                    และอาจใชแบบประเมินการฆาตัวตาย 8Q                                     ติดตามการรักษาอยางตอเนื่องจนผูปวยไมมีอาการของภาวะซึมเศรา
                                                                                และสามารถใชชีวิตประจำวันไดตามปกติ

                                                                                     (ขอแนะนำที่ 11 หนา 26)
               วินิจฉัยตามเกณฑการวินิจฉัยภาวะซึมเศรา และวินิจฉัยแยกโรค                           ควรติดตามการรักษาอยางตอเนื่อง อาจใชแบบประเมินติดตามอาการ เชน PHQ-A, CDI
                        (ขอแนะนำที่ 4 หนา 19)                                         หรือ CES-D หากผูปวยมีอาการแยลง พิจารณาสงตอผูเชี่ยวชาญ


                     ใหการวินิจฉัยภาวะซึมเศรา
                                                                        ผูปวยที่อาการดีขึ้น หรือวัยรุนทั่วไปที่ผลการคัดกรองภาวะซึมเศราเปนลบ

                                                                                ควรไดรับการสงเสริมปองกันภาวะซึมเศรา
             ประเมินความรุนแรง และการสูญเสียหนาที่ในชีวิตประจำวัน และโรครวม
                        (ขอแนะนำที่ 5 หนา 20)

                                                                         วัยรุนทุกคนควรไดรับการสงเสริมทักษะชีวิต (universal prevention)
                      ใหการรักษาภาวะซึมเศรา                                                    (ขอแนะนำที่ 12 หนา 27)

                                                                        ควรมีการสงเสริมทักษะชีวิตในโรงเรียนและชุมชน ไดแก ทักษะการแกไขปญหา
                                                                          การจัดการอารมณและความเครียด การสื่อสาร และการสรางสัมพันธภาพ
        ใหความรูแกวัยรุนและผูปกครอง และชวยเหลือประคับประคองจิตใจ (ขอแนะนำที่ 6 หนา 22)
        - ใหความรูเกี่ยวกับลักษณะทางคลินิกและสาเหตุของภาวะซึมเศรา
        - แนะนำการปฏิบัติตัวของวัยรุน การดำเนินชีวิตประจำวัน ออกกำลังกาย สุขภาวะการนอนหลับ                        เฝาระวังและปองกันวัยรุนที่มีความเสี่ยง (targeted prevention)
        จัดการความเครียดและการแกปญหา ทำกิจกรรมเพิ่มความสุขและความสำเร็จงายๆ ในชีวิต                                      (ขอแนะนำที่ 13 หนา 27)

        - แนะนำการเพิ่มปฏิสัมพันธและแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัว และเฝาระวังความเสี่ยง                 ควรมีระบบเฝาระวังและปองกันภาวะซึมเศราสำหรับวัยรุนกลุมเสี่ยงในโรงเรียน ไดแก การใหความรูเรื่องภาวะซึมเศรา
                                                                    การแกไขปญหากับเพื่อนหรือครอบครัว การเสริมสรางพลังเขมแข็งทางจิตใจ (resilience) การปรับความคิด
         ตอการทำรายตนเอง                                                    การปองกันและเฝาระวังการฆาตัวตาย และควรมีการสงเสริมทักษะการเลี้ยงดูวัยรุนและการแกไขปญหา

        วางแผนการรักษาตามระดับความรุนแรงของโรค (ขอแนะนำที่ 7 หนา 23)                                   ความขัดแยงในครอบครัว รวมทั้งระบบการดูแลวัยรุนที่เจ็บปวยแบบองครวม        ข   คู่มือปฏิบัติ การดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
           ส�าหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11