Page 7 - คู่มือปฏิบัติการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า บุคลากรสาธารณสุขและการศึกษา
P. 7

สรุป แนวทางการดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา ไมรุนแรง              ปานกลางถึงรุนแรง

 Clinical Practice Guideline for
 Adolescents with Depression
                               ใหการรักษาดวยยา (ขอแนะนำที่ 8, 9 หนา 23-24)
                               - ใหการรักษาดวยยา SSRI โดยใช fluoxetine เปน

 ควรมีระบบคัดกรองวัยรุนทั่วไปปละ 1 ครั้ง วัยรุนที่มีความเสี่ยง ควรไดรับการประเมิน   ทางเลือกแรกเริ่มที่ 10 มก.ตอวัน อาจปรับเพิ่มเปน
 1. พาเขารับบริการสถานบริการพยาบาล
  ที่สามารถใหการดูแลแบบผูปวยในได หรือ
  มีจิตแพทยเด็กและวัยรุน กรณีผูปวยฉุกเฉิน
  จะไดรับการตรวจทันที
 2. โทรแจงสายดวน 1669, 1300
  รับตัวนำสงสถานพยาบาล
 เจาหนาที่มูลนิธิ/
 (ขอแนะนำที่ 1, หนา 15) เพื่อคัดกรองภาวะซึมเศรา
 ภาคประชาสังคม/                         20 มก.ตอวัน แลวรอดูผลการตอบสนอง 4 สัปดาห
 เครือขายครูขางถนน
 พบปญหา
 จัดทำระบบคัดกรองในชุมชน โรงเรียน  (ขอแนะนำที่ 2, หนา 16) ชวยเหลือประคับประคองจิตใจ  ไมดีขึ้น   จึงคอยเพิ่มขนาดยาหากไมไดผล และถาไมไดผล
 หรือสถานพยาบาล โดยเลือกใช วัยรุนที่มีความเสี่ยง เชน มีประวัติโรคจิตเวช โรคเรื้อรัง    ใน 6-8 สัปดาห อาจเปลี่ยนเปน SSRI ตัวที่สอง
         (ตามคำแนะนำที่ 6)
 แบบประเมินภาวะซึมเศราในวัยรุน (PHQ-A)  ควรไดรับการประเมินโดยใช HEEADSSS  นัดติดตามอาการในเวลา   หรือยากลุม SNRI หรือสงตอ
 (อายุ 11-20 ป) หรือ CDI (อายุ 7-17), และคัดกรองภาวะซึมเศราตาม  2-4 สัปดาห  - หลังจากใหยาแลวไดผลควรใหตอเนื่องเปนเวลา
 CES-D (อายุ 15-18) ขอแนะนำที่ 1               6-12 เดือน จนหายขาด ปองกันการเปนซ้ำ
                               ใหการรักษาดวยจิตบำบัด (ขอแนะนำที่ 10 หนา 25)
                               ใหการรักษาดวยจิตบำบัดแบบ CBT หรือ IPT รวมกับ
                               การใชยาหรือทำจิตบำบัดกอนและใหยารวมดวย
 ผลคัดกรองเปนบวกหรือมีอาการน�าสงสัยภาวะซึมเศรา ดีขึ้น   ถาไมดีขึ้น
                               รับไวในโรงพยาบาลถามีพฤติกรรมฆาตัวตาย หรือ
                               มีโอกาสเกิดอันตรายตอตนเองหรือผูอื่น
 ประเมินเพื่อวินิจฉัยภาวะซึมเศรา               สงตอในกรณีที่ไมมีความพรอมในการรักษา
 (ขอแนะนำที่ 3 หนา 17)
 ซักประวัติ (จากทั้งวัยรุนและผูปกครอง) ตรวจรางกาย ตรวจสภาพจิตประเมินความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย
 และอาจใชแบบประเมินการฆาตัวตาย 8Q  ติดตามการรักษาอยางตอเนื่องจนผูปวยไมมีอาการของภาวะซึมเศรา
                     และสามารถใชชีวิตประจำวันไดตามปกติ

                          (ขอแนะนำที่ 11 หนา 26)
 วินิจฉัยตามเกณฑการวินิจฉัยภาวะซึมเศรา และวินิจฉัยแยกโรค  ควรติดตามการรักษาอยางตอเนื่อง อาจใชแบบประเมินติดตามอาการ เชน PHQ-A, CDI
 (ขอแนะนำที่ 4 หนา 19)    หรือ CES-D หากผูปวยมีอาการแยลง พิจารณาสงตอผูเชี่ยวชาญ


 ใหการวินิจฉัยภาวะซึมเศรา
             ผูปวยที่อาการดีขึ้น หรือวัยรุนทั่วไปที่ผลการคัดกรองภาวะซึมเศราเปนลบ

                     ควรไดรับการสงเสริมปองกันภาวะซึมเศรา
 ประเมินความรุนแรง และการสูญเสียหนาที่ในชีวิตประจำวัน และโรครวม
 (ขอแนะนำที่ 5 หนา 20)

             วัยรุนทุกคนควรไดรับการสงเสริมทักษะชีวิต (universal prevention)
 ใหการรักษาภาวะซึมเศรา             (ขอแนะนำที่ 12 หนา 27)

             ควรมีการสงเสริมทักษะชีวิตในโรงเรียนและชุมชน ไดแก ทักษะการแกไขปญหา
              การจัดการอารมณและความเครียด การสื่อสาร และการสรางสัมพันธภาพ
  ใหความรูแกวัยรุนและผูปกครอง และชวยเหลือประคับประคองจิตใจ (ขอแนะนำที่ 6 หนา 22)
  - ใหความรูเกี่ยวกับลักษณะทางคลินิกและสาเหตุของภาวะซึมเศรา
  - แนะนำการปฏิบัติตัวของวัยรุน การดำเนินชีวิตประจำวัน ออกกำลังกาย สุขภาวะการนอนหลับ  เฝาระวังและปองกันวัยรุนที่มีความเสี่ยง (targeted prevention)
  จัดการความเครียดและการแกปญหา ทำกิจกรรมเพิ่มความสุขและความสำเร็จงายๆ ในชีวิต (ขอแนะนำที่ 13 หนา 27)

  - แนะนำการเพิ่มปฏิสัมพันธและแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัว และเฝาระวังความเสี่ยง ควรมีระบบเฝาระวังและปองกันภาวะซึมเศราสำหรับวัยรุนกลุมเสี่ยงในโรงเรียน ไดแก การใหความรูเรื่องภาวะซึมเศรา
         การแกไขปญหากับเพื่อนหรือครอบครัว การเสริมสรางพลังเขมแข็งทางจิตใจ (resilience) การปรับความคิด
   ตอการทำรายตนเอง การปองกันและเฝาระวังการฆาตัวตาย และควรมีการสงเสริมทักษะการเลี้ยงดูวัยรุนและการแกไขปญหา

  วางแผนการรักษาตามระดับความรุนแรงของโรค (ขอแนะนำที่ 7 หนา 23) ความขัดแยงในครอบครัว รวมทั้งระบบการดูแลวัยรุนที่เจ็บปวยแบบองครวม


                                   คู่มือปฏิบัติ การดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า  ค ค
                      ส�าหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12