Page 13 - คู่มือปฏิบัติการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า บุคลากรสาธารณสุขและการศึกษา
P. 13

อย่างไรก็ตาม กลุ่มวัยรุ่น ยังเป็นกลุ่มที่มีการเข้าถึงบริการน้อยมาก ในขณะ

          ที่ปัจจัยเสี่ยงที่กับภาวะซึมเศร้า เช่น ปัญหาการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การมีเพศสัมพันธ์


          ก่อนวัย การท�าร้ายตัวเอง การใช้ความรุนแรงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบุคคลทั่วไป

          หรือแม้แต่บุคลากรที่ดูแลวัยรุ่นบางส่วน อาจยังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

          ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น นอกจากนี้ วัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าอาจมีอาการแสดงที่ไม่ชัดเจน

          เหมือนในผู้ใหญ่ เช่น แสดงออกด้วยพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง การท�าร้ายตนเองหรือ


          คนอื่น หรือแสดงออกเป็นปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ใช้สารเสพติด พฤติกรรม

          ทางเพศไม่เหมาะสม ซึ่งผู้ใหญ่อาจเข้าใจว่าเป็นเพียงพฤติกรรมการใช้ชีวิต

          ไม่เหมาะสม ท�าให้เกิดการตัดสินเชิงลบที่ตัววัยรุ่น ทั้งๆ ที่นั่นคืออาการของภาวะ

          ซึมเศร้าในวัยรุ่น ท�าให้วัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าไม่ได้รับการรักษาหรือได้รับการรักษา


          ล่าช้า ส่งผลท�าให้เกิดปัญหาที่รุนแรงขึ้น เช่น การฆ่าตัวตาย การติดสารเสพติด

          และพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ

              ด้วยธรรมชาติของวัยรุ่นเองจะไม่เปิดใจ หรือมักปฏิเสธความช่วยเหลือ

          หากเจอผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจ ตัดสินหรือต�าหนิ ดังนั้น หากบุคลากรที่ดูแลวัยรุ่น

          มีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวทางส่งเสริมป้องกันภาวะซึมเศร้าจะเป็น

          การช่วยลดปัญหาหรือความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ของสังคม


          ลงได้
                           ภาวะซึมเศร้ามีจริง


                      แต่ป้องกันได้ และรักษาหายได้
                                   คู่มือปฏิบัติ การดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า  3 3
                                   คู่มือปฏิบัติ การดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
                      ส
                      ส�าหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า�าหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18