Page 15 - คู่มือปฏิบัติการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า บุคลากรสาธารณสุขและการศึกษา
P. 15

อาการของภาวะซึมเศร้า


                วัยรุ่นอาจไม่สามารถบอกได้ว่ามีภาวะซึมเศร้า หรือมีอารมณ์เศร้า

            แต่ภาวะเศร้าในวัยรุ่นอาจแสดงออกมาในรูปแบบอาการอื่นๆ ได้แก่ ขาดความสนใจ

            ในสิ่งที่เคยชอบ ไม่พึงพอใจในสิ่งที่เคยเป็นหรือกิจกรรมที่ท�าแล้วมีความสุข หรือ


            ไม่พอใจผู้คนหรือการใช้ชีวิต อารมณ์อาจแสดงออกเป็นความหงุดหงิด ก้าวร้าว

            หรือเซื่องซึม น�้าหนักลดหรือเพิ่ม (โดยไม่ได้เกิดจากตั้งใจลดน�้าหนัก) นอนไม่หลับ

            หรือหลับมากไป อยู่ไม่ค่อยนิ่ง หรือเชื่องช้า ดูไร้เรี่ยวแรง หรือไม่ค่อยมีพลังงาน

            ในชีวิตประจ�าวัน รู้สึกไร้ค่า หรือ รู้สึกผิดอย่างไม่เหมาะสม ขาดสมาธิ คิดช้าลง

            หรือตัดสินใจช้าลงบ่อยๆ คิด/วางแผน/พยายาม การฆ่าตัวตาย เด็กบางคนสามารถ

            บอกได้ว่ารู้สึกเศร้าบ่อยๆ เช่น รู้สึกเศร้า ท้อแท้ ว่างเปล่า หมดหวัง

                โดยอาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากผลของการเจ็บป่วยทางร่างกาย สารเสพติด

            หรือไม่ใช่ปฏิกิริยาปกติหลังจากเหตุการณ์สูญเสีย 3        3 อ่านเพิ่มเติม ข้อแนะน�าที่ 4 การวินิจฉัย จากแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า


                                   คู่มือปฏิบัติ การดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า  5 5
                                   คู่มือปฏิบัติ การดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
                      ส�าหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า�าหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
                      ส
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20