Page 17 - คู่มือปฏิบัติการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า บุคลากรสาธารณสุขและการศึกษา
P. 17

เด็กเล่นเกมได้ทั้งวัน


                    ไม่ได้แปลว่า


                  ไม่มีภาวะซึมเศร้า
                            เด็กหลายคนใช้การเล่นเกม


                               เป็นการบ�าบัดตนเอง                           หรือหนีจากโลกความเป็นจริง


                                   คู่มือปฏิบัติ การดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
                                   คู่มือปฏิบัติ การดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า  7 7
                      ส�าหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า�าหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
                      ส
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22