Page 18 - คู่มือปฏิบัติการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า บุคลากรสาธารณสุขและการศึกษา
P. 18

วัยรุ่นหงุดหงิดง่าย          ก้าวร้าว อาจเป็นอาการส�าคัญ


               ของภาวะซึมเศร้า

                             การฆ่าตัวตาย


                           เป็นสาเหตุการตาย


                        เป็นอันดับสองของวัยรุ่นไทย


           คู่มือปฏิบัติ การดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
        8 8  คู่มือปฏิบัติ การดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
           ส ส�าหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า�าหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23