Page 3 - คู่มือหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
P. 3

เรื่อง    คู่มือ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่นสำาหรับบุคลากรสาธารณสุข
      บรรณาธิการ ธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล, จันทร์ชนก โยธินชัชวาล
             รัตนศักดิ์ สันติธาดากุล, วินัย นารีผล

      พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2558
      จำานวนพิมพ์ 500 เล่ม

      จัดพิมพ์โดย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
             กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
             โทรศัพท์ 0 2248 8999 โทรสาร 0 2248 8998

      พิมพ์ที่   บริษัทบียอนด์ พับลิสชิ่ง จำากัด


      ข้อมูลทางบรรณานุกรม

       สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
       คู่มือ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่นสำาหรับบุคลากรสาธารณสุข
       (ฉบับปรับปรุง)

        กรุงเทพฯ : บริษัทบียอนด์ พับลิสชิ่ง จำากัด ,2558 ...... หน้า
        1.คู่มือ 2. หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น 3.บุคลากรสาธารณสุข

        I. ธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล, บรรณาธิการ. II. จันทร์ชนก โยธินชัชวาล,
      บรรณาธิการ.
      ISBN
      สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ การเผยแพร่หรือทำาซำ้าข้อความบางส่วนหรือ
      ทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากสถาบัน
      สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
   1   2   3   4   5   6   7   8