Page 5 - คู่มือหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
P. 5

ส�รบัญ
                                      หน้า
      คำานำา                             ก

      สารบัญ                             ข
      บทนำา

         ความเป็นมาและการพัฒนาคู่มือหลักสูตร           1
           การให้การปรึกษาวัยรุ่น สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข
         โครงสร้างหลักสูตร                    5

         เป้าหมายของหลักสูตร                   8
         การนำาหลักสูตรไปใช้                   8

           1. วิทยากร
           2. ผู้รับการฝึกอบรม
           3. ระยะเวลาในฝึกอบรม

           4. รูปแบบการฝึกอบรม
         การประเมินผลการฝึกอบรม                 8

      ระยะที่ 1 การให้การปรึกษาวัยรุ่นพื้นฐาน (บทเรียน Online)    13
      12 แผนการสอน เรียนรู้ผ่านระบบ Online: www.thaiteentraining.com
       แผนการสอนที่ 1 เรื่อง เตรียมตัวก่อนให้การปรึกษาวัยรุ่น   23

       แผนการสอนที่ 2 เรื่อง ความรู้ที่สำาคัญเกี่ยวกับวัยรุ่น   24
       แผนการสอนที่ 3 เรื่อง  เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพกับวัยรุ่น  25      ข
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10