Page 6 - คู่มือหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
P. 6

แผนการสอนที่ 4 เรื่อง กระบวนการให้           26
                   การปรึกษาวัยรุ่น (พื้นฐาน)
       แผนการสอนที่ 5 เรื่อง วิเคราะห์ปัญหาทางจิต       27

                   สังคมวัยรุ่น
       แผนการสอนที่ 6 เรื่อง การให้การปรึกษาวัยรุ่น      29

                   กรณีซึมเศร้า
       แผนการสอนที่ 7 เรื่อง การให้การปรึกษาวัยรุ่น      30
                   กรณีความรุนแรง

       แผนการสอนที่ 8 เรื่อง การให้การปรึกษาวัยรุ่น      31
                   กรณียาเสพติด

       แผนการสอนที่ 9 เรื่อง การให้การปรึกษาวัยรุ่น      32
                   กรณีเกมและคอมพิวเตอร์
       แผนการสอนที่ 10 เรื่อง การให้การปรึกษาวัยรุ่น      33

                   กรณีเพศ (ท้องไม่พร้อม)
       แผนการสอนที่ 11 เรื่อง การให้การปรึกษาครอบครัววัยรุ่น  34

       แผนการสอนที่ 12 เรื่อง การให้การปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ 35

      ระยะที่ 2 ฝึกทักษะการให้การปรึกษาวัยรุ่น (Workshop) 5   37
      แผนการสอน

       แผนการสอนที่ 13 เรื่อง ประสบการณ์ลำ้าค่า         38
       แผนการสอนที่ 14 เรื่อง แต้มสีแต้มใจ           41
       แผนการสอนที่ 15 เรื่อง เปิดประตูสู่โลก(ให้การปรึกษา)วัยรุ่น  43

       แผนการสอนที่ 16 เรื่อง ทักษะเฉพาะกับวัยรุ่นพฤติกรรมเสี่ยง  45
       แผนการสอนที่ 17 เรื่อง สรุปการเรียนรู้          47
                                      ค
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11