Page 8 - คู่มือปฏิบัติการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า บุคลากรสาธารณสุขและการศึกษา
P. 8

การน�าคู่มือไปใช้ประโยชน์


              ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย

          และกรมสุขภาพจิต โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้ร่วมกันพัฒนาแนวทาง
          การดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า (Clinical Practice Guideline for Adolescents with
          Depression) เมื่อปี พ.ศ. 2560 ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิชาการ เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข
                1
          ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการตอบสนองปัญหาภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่มี
          ความส�าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน โดยแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าดังกล่าวประกอบด้วย

          ข้อแนะน�าเกี่ยวกับการคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษา และการส่งเสริมป้องกัน ส�าหรับแพทย์และ
          บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากระบบการดูแลวัยรุ่นปัจจุบันต้องอาศัยความร่วมมือ
          จากทั้งโรงเรียน ชุมชน และบุคลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะในส่วนของการคัดกรองและการส่งเสริม

          ป้องกัน คณะท�างานจึงได้พัฒนาคู่มือปฏิบัติเพิ่มขึ้นส�าหรับบุคลากรบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
          ในระดับชุมชนรวมทั้งครูในโรงเรียน

              คู่มือปฏิบัติเล่มนี้จัดท�าขึ้นส�าหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา
          ในระดับชุมชน เพื่อใช้ควบคู่ไปกับแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า ประกอบด้วยค�าแนะน�า
          วิธีการด�าเนินงานตามแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าดังกล่าว โดยมีรายละเอียดที่ชัดเจน

          ที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามบทบาทเฉพาะของบุคลากรแต่ละส่วน และบทบาท
          ที่จะท�างานร่วมกัน ทั้งในระดับชุมชน และการประสานงานในส่วนอื่นของระบบสาธารณสุข โดยเน้น

          ในส่วนของการคัดกรอง การประเมินและช่วยเหลือเบื้องต้น การส่งต่อเพื่อรับการรักษา การบ�าบัดฟื้นฟู
          ไม่ให้กลับเป็นซ�้า และการส่งเสริมป้องกันภาวะซึมเศร้า ทั้งนี้ ในการใช้คู่มือเล่มนี้ ผู้ใช้ควรศึกษาแนวทาง
          การดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าประกอบควบคู่ไปด้วย

                                                คณะท�างาน
                                       ธันวาคม 2561      1 แนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.smartteen.net        ง   คู่มือปฏิบัติ การดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
           ส�าหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13