Page 16 - คู่มือหลักสูตรอบรมวิทยากร การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง สำหรับบุคลากรสถานศึกษา และ บุคลากรสาธารณสุข
P. 16

ใบคว�มรู้ที่ 2
      เรื่อง “บริก�รดูแลสังคมจิตใจที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น”       การจัดระบบบริการการดูแลทางสังคมจิตใจในระดับโรงพยาบาลชุมชน มีการดำาเนินการในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น
      YFHS TEEN CENTER ศูนย์พึ่งได้ ฯลฯ สถานบริการสาธารณสุขบางแห่งได้มีการให้บริการสุขภาพจิตเชิงรุกในชุมชน สถานศึกษา

      สถานประกอบการ ฯลฯ สถานบริการบางแห่งได้มีการบูรณาการการดูแลจิตใจเข้าร่วมกับบริการปกติของโรงพยาบาล
      แต่ยังไม่มีโครงสร้างหรือระบบที่บูรณาการกันอย่างชัดเจน แต่มีการจัดบริการการดูแลทางสังคมจิตใจที่เป็นรูปธรรมขึ้นมา
      โดยมีขั้นตอนการจัดระบบดังนี้(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2557)

       1. การเตรียมการ
          1.1 ผู้บริหารของหน่วยงานมีการกำาหนดนโยบายในการจัดบริการดูแลทางสังคมจิตใจ กำาหนดผู้รับผิดชอบ

            และ/หรือแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารการดำาเนินงาน
          1.2 จัดระบบบริการการดูแลทางสังคมจิตใจ โดยประกอบด้วยด้านบุคลากร ด้านสถานที่และขีดความสามารถ
            ของระบบบริการ

          1.3 จัดทำาแผนงาน/โครงการ การดูแลทางสังคมจิตใจ
          1.4 มีการสื่อสารภายในโรงพยาบาล เพื่อความร่วมมือในการดำาเนินงาน

          1.5 มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลทางสังคมจิตใจ ให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน
          1.6 มีการพัฒนาเครือข่ายและการพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
       2. การดำาเนินงาน เป็นการจัดบริการดูแลทางสังคมจิตใจให้แก่ผู้รับบริการ ที่ได้รับการส่งต่อจากคลินิกต่างๆ ของ

      โรงพยาบาล โรงเรียน สถานประกอบการ และผู้ที่เข้ามารับบริการโดยตรง
          2.1 กำาหนดวันเวลาการให้บริการและประชาสัมพันธ์การให้บริการ

          2.2 การให้บริการทางโทรศัพท์
          2.3 การให้บริการทางสังคมจิตใจเชิงรุก ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
            ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ การรณรงค์ การให้ความรู้สุขภาพจิตผ่านหอกระจายข่าว หรือเสียงตามสาย

            ของสถานประกอบการ ฯลฯ
       3. การขยายเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดบริการที่ครอบคลุมและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง เช่น

      จับคู่เชื่อมโยงโรงเรียน-โรงพยาบาล โรงพยาบาล-สถานประกอบการ เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่
      และประสานกับ อบต.ในการสนับสนุนช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กลุ่มญาติผู้ป่วยจิตเวช/แกนนำาในชุมชนให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวช
      อย่างต่อเนื่องเชื่อมต่อระบบการช่วยเหลือทางสังคม บ้านพักฉุกเฉิน

       4. การจัดระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
      ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่                       คู่มือหลักสูตรอบรมวิทยากร การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  11
                                สำาหรับบุคลากรสถานศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21