Page 21 - คู่มือหลักสูตรอบรมวิทยากร การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง สำหรับบุคลากรสถานศึกษา และ บุคลากรสาธารณสุข
P. 21

ใบคว�มรู้ที่ 1
      ก�รบูรณ�ก�รง�นดูแลช่วยเหลือนักเรียน      ระหว่�งสถ�นศึกษ�และสถ�นบริก�รส�ธ�รณสุข


      รูปแบบก�รพัฒน�เครือข่�ยก�รดำ�เนินง�น

       1. ผลักดัน : แนวทางที่จะนำาไปสู่การเอาชนะภัยคุกคามเด็กและเยาวชนได้ ต้องมี ผู้นำา ที่มีวิสัยทัศน์
          และมีความสามารถในการผลักดันให้เกิดนโยบายตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับเขตพื้นที่

       2. บูรณาการ : กระบวนการการทำางานทั้งในระบบสาธารณสุขและระบบการศึกษาเพื่อไม่ให้บุคลากรรู้สึกว่า
          ภารกิจล้นมือ

       3. พัฒนา : คนให้มีความรู้และทักษะ และมีแรงบันดาลใจที่จะทำางาน
       4. สนับสนุน : ปัจจัยเอื้อต่อการดำาเนินงาน
       5. ติดตาม/ประเมินผล : อย่างต่อเนื่อง มีระบบข้อมูล และระบบรายงานที่เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน         ยุทธศาสตร์        ยุทธวิธี/แนวทางการดำาเนินงาน          ตัวชี้วัด


      ผู้นำา (Leader)    1. รอบรู้เรื่องเครือข่าย          - มีข้อมูลของหน่วยงานและองค์กร

      - เป็นผู้นำาด้านความคิด  - วิเคราะห์ความพร้อมของเครือข่าย    ที่ทำางานด้านสุขภาพจิตเด็กและ
       ในการพัฒนาเครือข่าย  - วางแผนสร้างเครือข่ายอย่างถาวรโดยคิดเป็น  เยาวชนในเขตพื้นที่
                   ระบบ แสดงขั้นตอนและรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ - มีแผนการสร้างเครือข่ายที่ชัดเจน
                 2. ฉับไวในการประเมินสถานการณ์
                  - ประเมินสถานการณ์ ปัญหาและความต้องการ   โดยคิดเป็นระบบ แสดงขั้นตอนและ
                   ของเด็กและเยาวชนรวมถึงผลกระทบอย่าง    รูปแบบของปฏิสัมพันธ์
                   รอบด้าน และเป็นปัจจุบัน         - มีข้อมูลการวิเคราะห์และ
                 3. สร้างอุดมการณ์ร่วม            สรุปสถานการณ์ปัญหาและ
                  - สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึง  ความต้องการ ของเด็กและเยาวชน

                   ความสำาคัญ และเห็นประโยชน์ร่วมกันในการ  รวมถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน
                   พัฒนาเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือเด็กและ   และเป็นปัจจุบัน
                   เยาวชนในสถานศึกษา            - มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
                 4. ผลักดันการดูแลในเชิงนโยบาย
                  - กำาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาเครือข่าย   ระหว่างหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย
                    อย่างชัดเจน
                  - บรรจุแผนการพัฒนาเครือข่ายใน

                    แผนการดำาเนินงานของจังหวัด


          คู่มือหลักสูตรอบรมวิทยากร การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
      16
          สำาหรับบุคลากรสถานศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26