Page 22 - คู่มือหลักสูตรอบรมวิทยากร การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง สำหรับบุคลากรสถานศึกษา และ บุคลากรสาธารณสุข
P. 22

ใบคว�มรู้ที่ 1   ยุทธศาสตร์       ยุทธวิธี/แนวทางการดำาเนินงาน         ตัวชี้วัด
 ก�รบูรณ�ก�รง�นดูแลช่วยเหลือนักเรียน  5. สร้างพลังจูงใจให้เกิดการดำาเนินงาน - มีรายงานการประชุมทีมเครือข่าย
                     - ประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ
                                       ระดับจังหวัดเพื่อสร้างความเข้าใจแก่
                      ให้นโยบายการกำาหนดแผนงาน     ผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำาคัญ
 ระหว่�งสถ�นศึกษ�และสถ�นบริก�รส�ธ�รณสุข   และการกำากับ ติดตาม       และเห็นประโยชน์ร่วมกั้นในการพัฒนา

                      อย่างชัดเจน ผลักดันและ      เครือข่ายฯ
                      สนับสนุนการดำาเนินงาน      - มีวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนา
                      อย่างต่อเนื่อง          เครือข่ายอย่างชัดเจน
                                      - มีการบรรจุแผนการพัฒนาเครือข่าย
                                       ในแผนการดำาเนินงานของจังหวัด
                                      - มีการตั้งงบประมาณเฉพาะสำาหรับ
                                       การพัฒนาเครือข่าย
                                      - บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทราบถึงนโยบาย
                                       วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรับรู้ว่าการพัฒนา
                                       เครือข่ายเป็นภารกิจสำาคัญขององค์กร
                                       ที่ต้องทำาให้สำาเร็จ
                                      - มีรายงานการนิเทศงานของผู้บริหาร
                                       อย่างต่อเนื่อง
                                      - มีการกำาหนดรางวัลสำาหรับผู้ปฎิบัติงาน
                                       ได้สำาเร็จตามแผน
                                      - มีโครงการที่แสดงถึงการประยุกต์
                                       รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่

      ผู้วางแผน (Planner)     1. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ    -  มีแผนที่บูรณาการการช่วยเหลือนักเรียน
      - บูรณาการแผนเชิงผลสัมฤทธิ์  และเอื้อต่อการดำาเนินงานของเครือข่าย   แบบองค์รวม ที่มีการกำาหนดทรัพยากร

       ให้สอดประสานกับปัญหา    โดยเน้นการดูแลแบบองค์รวม       และปฎิทินการปฏิบัติงานร่วมกัน
       ความต้องการของเครือข่าย  - วางแผนเป็นระบบ แสดงขั้นตอน     ระหว่างเครือข่าย
                      และรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ที่   - มีรายละเอียดของแผน ซึ่งเป็นระบบ
                      เอื้อต่อการดำาเนินงานของเครือข่าย  ที่แสดงขั้นตอน และรูปแบบของ
                     - จัดสรรและประสานทรัพยากรร่วมกัน  ปฏิสัมพันธ์
                    2. ดำาเนินการเชิงรุก        - มีแผนการจัดสรรทรัพยากรร่วมกัน
                    3. เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร    ระหว่างเครือข่าย
                     - เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร  - คู่เครือข่ายมีแผนดำาเนินการเชิงรุก
                     - จัดทำาแผนพัฒนาบุคลากร       สู่ครอบครัวและชุมชน

                    4. สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย - มีข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของ
                                        บุคลากร
                                      - มีแผนและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
                                        ในการดำาเนินงานเครือข่าย
                                      - บุคคลสำาคัญของเครือข่ายเข้าร่วม
                                        ประชุมเพื่อพัฒนาการดำาเนินงาน
                                        สมำ่าเสมอ                       คู่มือหลักสูตรอบรมวิทยากร การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  17
                                สำาหรับบุคลากรสถานศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27