Page 23 - คู่มือหลักสูตรอบรมวิทยากร การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง สำหรับบุคลากรสถานศึกษา และ บุคลากรสาธารณสุข
P. 23

ยุทธศาสตร์       ยุทธวิธี/แนวทางการดำาเนินงาน         ตัวชี้วัด
       ผู้จัดงาน(Organizer)    1. ปรับระบบโครงสร้างบุคลากร    - มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำาเนินงาน
       - ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง  ให้เอื้อต่อการดำาเนินงานของ     เครือข่าย
        วัฒนธรรมในองค์กรแบบ  เครือข่าย               - มีการกำาหนดแกนหลักผู้รับผิดชอบงาน
        มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเสริมสร้าง 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของทีมงาน  ทั้งฝ่ายสถานศึกษาและสาธารณสุข
        ความเข้มแข็งของครอบครัว   - มีกระบวนการสร้างทัศนคติ    - มีการกำาหนดบทบาทหน้าที่ของ
        และชุมชน           ที่ดี เปิดใจยอมรับปัญหา      ผู้รับผิดชอบ


                      - สร้างสัมพันธภาพที่ดีด้วยการ  - มีการผสมผสานการดำาเนินงาน
                       เคารพให้เกียรติยอมรับซึ่งกันและกัน   เข้ากับงานในองค์กร
                       ระหว่างทีมงานและภูมิใจในผลงาน  - บุคลากรเครือข่ายมีทัศนคติที่ดีและ

                       ร่วมกัน              มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
                      - ประชุมเครือข่ายอย่างสมำ่าเสมอ - มีรายงานการประชุมเครือข่าย

                       และต่อเนื่อง           อย่างสมำ่าเสมอ และต่อเนื่อง
                     3. ค้นหาและสนับสนุนศักยภาพของ   - จำานวนครอบครัว องค์กรในชุมชนที่ให้
                      ครอบครัวและชุมชน          ความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่าย

                      - มีการดึงกลุ่มองค์กรที่มีในสังคม  - มีรายงานผลกการดำาเนินกิจกรรม
                       เข้าร่วม             ร่วมกันของเครือข่าย

                      - มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์   - ครอบครัวและชุมชน มีทัศนคติที่ดีและ
                     4. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง   มีความพึงพอใจในความร่วมมือและ
                      ครอบครัวองค์กรและชุมชน       ผลการดำาเนินงานร่วมกัน

                      - มีการประชุมร่วมกันระหว่าง
                       เครือข่ายอย่างสมำ่าเสมอและ

                       ต่อเนื่อง

       ผู้ควบคุม กำากับ (Monitor) 1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำาเนินงาน - มีรายงานผลการนิเทศ
       - นิเทศ กำากับ ติดตามและ 2. บูรณาการการนิเทศ กำากับ ติดตามและ - มีรายงานการประเมินผล

       ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง    ประเมินผลกับระบบนิเทศงานปกติ   - มีการจัดเวทีให้มีการนำาเสนอ
                     3. เสริมแรงจูงใจในการทำางาน     ผลงานเด่นของคู่เครือข่าย
                       - สร้างขวัญและกำาลังใจ     - บุคลากรคู่เครือข่ายมีความพึงพอใจ

                      - ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ    ต่อผลการดำาเนินงานของเครือข่าย

          คู่มือหลักสูตรอบรมวิทยากร การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
      18
          สำาหรับบุคลากรสถานศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28