Page 3 - คู่มือหลักสูตรอบรมวิทยากร การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง สำหรับบุคลากรสถานศึกษา และ บุคลากรสาธารณสุข
P. 3

ชื่อหนังสือ :  คู่มือหลักสูตรอบรมวิทยากรการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

               สำาหรับบุคลากรสถานศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข

       บรรณาธิการ :  นางสาวสรรกมล กรนุ่ม
       พิมพ์ครั้งที่ 2 : กันยายน 2559

       จำานวน :    200 เล่ม

       จัดพิมพ์โดย :  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

               กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

       พิมพ์ที่ :   บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง จำากัด
   1   2   3   4   5   6   7   8