Page 4 - คู่มือหลักสูตรอบรมวิทยากร การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง สำหรับบุคลากรสถานศึกษา และ บุคลากรสาธารณสุข
P. 4

คำ�นำ�

        คู่มือหลักสูตรอบรมวิทยากรการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ได้จัดทำาเนื้อหาวิชาการ เป็นหลักสูตรในการ
      ให้ความรู้ ทัศนคติ และแนวทางการทำางานคู่เครือข่ายระหว่างบุคลากรสถานศึกษา กับบุคลากรสาธารณสุข โดยผ่านระบบการ

      ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ทั้งนี้มุ่งเน้นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ผ่านการอบรมและฝึก
      ปฎิบัติการจัดประชุมปรึกษารายกรณี เพื่อเป็นพื้นฐานสำาหรับบุคลากรสถานศึกษากับบุคลากรสาธารณสุขในการมีส่วนร่วม
      แลกเปลี่ยนประเด็นสำาคัญ เพื่อเอื้อต่อการวางแผนช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม โดยผู้ที่ผ่านการอบรม สามารถนำาความรู้

      และเทคนิคต่างๆ ไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ได้ตามบริบทของพื้นที่
        สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็น อย่างยิ่งว่า คู่มือหลักสูตร

      ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขกับบุคลากรสถานศึกษา ร่วมกันดำาเนินงานในการ
      ดูแลช่วยเหลือ และนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือกลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติที่สามารถดำาเนิน
      ชีวิตอยู่ในสังคมได้ และเป็นพลเมืองที่ดี ของประเทศชาติต่อไป


                                          (แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์)

                                     สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
                                                 กันยายน 2559

                       คู่มือหลักสูตรอบรมวิทย�กร ก�รดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  ก
                                สำ�หรับบุคล�กรสถ�นศึกษ� และบุคล�กรส�ธ�รณสุข
   1   2   3   4   5   6   7   8   9