Page 7 - คู่มือหลักสูตรอบรมวิทยากร การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง สำหรับบุคลากรสถานศึกษา และ บุคลากรสาธารณสุข
P. 7

ที่ม�หลักสูตร

        จากการขับเคลื่อนนโยบายดำาเนินงานสุขภาพจิตกลุ่มวัยรุ่น กระทรวงสาธารณสุขได้กำาหนดยุทธศาสตร์ด้านการจัด
      บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานที่ครอบคลุม และเข้าถึงวัยรุ่นทุกกลุ่มในสถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษาและชุมชน

      แต่ทั้งนี้ยังพบว่ากลุ่มวัยรุ่นเข้าถึงบริการน้อย เนื่องจากรูปแบบการให้บริการในสถานบริการสาธารณสุขไม่สอดคล้อง
      กับทัศนคติ วิถีชีวิต และสภาพปัญหาของวัยรุ่น ทำาให้ต้องเพิ่มการให้บริการ เชิงรุกสู่สถานศึกษาสำาหรับวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง

      และส่งเสริมปัจจัยปกป้องให้แก่วัยรุ่น โดยการสร้างความมีส่วนร่วมของวัยรุ่นและเยาวชน การส่งเสริมทักษะชีวิต และให้
      ความรู้เรื่องเพศศึกษารอบด้าน รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้วัยรุ่นปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ แอลกอฮอล์ สารเสพ
      ติด ความรุนแรง การพนัน การเสพติดเกม ฯลฯ ถึงแม้ปัจจุบันสถานศึกษาจะได้ดำาเนินการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนตาม

      ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แต่ยังพบว่านักเรียนส่วนหนึ่งมีปัญหารุนแรงที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากระบบสาธารณสุข
      มีจำานวนเพิ่มมากขึ้น โดยจากสถิติการให้บริการของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ในปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔

      พบเด็กและวัยรุ่นที่มารับบริการอยู่ในช่วงอายุ ๑๐-๑๔ ปี จำานวน ๒,๒๑๘ ๒,๑๓๑ และ ๒,๓๕๔ ตามลำาดับ โดยมีแนวโน้ม
      สูงขึ้น แต่บุคลากรในสถานศึกษายังขาดทักษะในการประเมิน และวิธีการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา รวมถึง
      ขาดการทำางานที่เชื่อมโยงกับบุคลากรสาธารณสุข ทำาให้นักเรียนไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทันท่วงที สถาบันสุขภาพ

      จิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ พบว่าการประชุมปรึกษารายกรณีในสถานศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยสร้างเสริม
      ประสบการณ์คณะครูและการทำางานร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาได้ ดังนั้น สถาบันฯ

      ได้เล็งเห็นความสำาคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา โดยผ่านการจัดกิจกรรมแผนการสอนทั้ง 6 เรื่อง
      เพื่อเป็นการปรับทัศนคติผู้ปฎิบัติงาน และฝึกทักษะการวิเคราะห์ การหาแนวทางการช่วยเหลือนักเรียน ทั้งนี้เป็นการปรับ
      ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลแบบองค์รวมของนักเรียนทั้งกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ก่อนนำาประเด็นปัญหาเข้าสู่

      การประชุมปรึกษารายกรณีในสถานศึกษา จึงได้จัดทำาคู่มือหลักสูตรอบรมวิทยากรการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
      สำาหรับบุคลาการสถานศึกษาและบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรในการช่วยเหลือนักเรียน

      ในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
          คู่มือหลักสูตรอบรมวิทยากร การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
      2
          สำาหรับบุคลากรสถานศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12