Page 8 - คู่มือหลักสูตรอบรมวิทยากร การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง สำหรับบุคลากรสถานศึกษา และ บุคลากรสาธารณสุข
P. 8

โครงสร้�งหลักสูตรก�รอบรมวิทย�กร

                  ก�รดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
          แผนการสอน                     สาระสำาคัญ


      1. จากหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง การทำางานร่วมกันของบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางสาธารณสุขต้องมี
       (เปิดใจครู เปิดใจสาสุข)  พื้นฐาน ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ความสำาคัญ และคำานึงถึงความรู้ ความสามารถของ
                     กันและกัน ซึ่งจะทำาให้สามารถเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ

                     วัยรุ่นและเยาวชนได้ดียิ่งขึ้น

      2. ของเก่า...ขอเล่าใหม่   ความสำาคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน มุ่งพัฒนาศักยภาพของ

       (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) นักเรียนทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และ
                     กลุ่มมีปัญหาที่จะได้รับกิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือในการพัฒนาความสามารถ
                     ทางการเรียนรู้ให้อยู่ในระบบโรงเรียนได้ เพื่อการดำาเนินชีวิตอย่างปกติสุขร่วมกับผู้อื่น


      3. แนวทางการบูรณาการงาน   การทำางานคู่เครือข่ายถือเป็นหัวใจสำาคัญยิ่งต่อการดำาเนินงานบูรณาการงานดูแล
       ดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่าง ช่วยเหลือนักเรียนระหว่างสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุข เนื่องด้วยเด็กและ

       สถานศึกษาและ        เยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงซึ่งประสบปัญหาหลายด้าน จึงส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่
       สถานบริการสาธารณสุข     สามารถดำาเนินชีวิตที่ปกติได้ทั้งในระบบโรงเรียนและระบบชุมชน หากคู่เครือข่าย
                     มีการดำาเนินงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ย่อมส่งผลให้เยาวชนได้รับการ

                     ช่วยเหลือครอบคลุมทุกมิติของชีวิต และมีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมือง
                     ที่มีคุณภาพต่อประเทศ

      4. วิธีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาตามกรณีศึกษาของวัยรุ่น เป็นแนวทางนำาสู่การวางแผน

                     ช่วยเหลือเด็ก กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


      5. แนวทางการช่วยเหลือประเด็น การวางแผนการช่วยเหลือแต่ละกรณีที่พบบ่อยในวัยรุ่น ซึ่งจะนำาไปสู่การค้นหา
       ปัญหาของวัยรุ่น       วิธีการช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กกลุ่มมีปัญหาได้ตรงตามประเด็นสาเหตุของปัจจัย

                     ที่เกี่ยวข้อง และมีวิธีการช่วยเหลือที่มี่ความเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเกิดผลสัมฤทธิ์
                     ทางการเรียนในโรงเรียนดีขึ้น


      6. การประชุมปรึกษารายกรณี  จากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมทั้ง 9 กิจกรรม
       และการส่งต่อ        การประชุมปรึกษารายกรณีและการส่งต่อ ถือเป็นวิธีการหนึ่งในระบบดูแลฯ ที่มุ่งเน้น
                     การช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มมีปัญหาให้สามารถอยู่ในระบบโรงเรียนได้ โดยการทำางาน

                     ร่วมกับคู่เครือข่ายฯ ระบบภายนอกโรงเรียน เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น ค้นหา
                     แนวทางร่วมกันในการเชื่อมโยงให้เกิดระบบการส่งต่อภายนอก ในการดูแลช่วยเหลือ

                     นักเรียนอย่างครอบคลุมทุกมิติตามสภาพปัญหา


                       คู่มือหลักสูตรอบรมวิทยากร การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  3
                                สำาหรับบุคลากรสถานศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13