Page 9 - คู่มือหลักสูตรอบรมวิทยากร การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง สำหรับบุคลากรสถานศึกษา และ บุคลากรสาธารณสุข
P. 9

วิธีการวิเคราะห์และแนวทางการ
                14.45-16.30 ช่วยเหลือประเด็นปัญหาของ Post-test  และประเมินความพึงพอใจ อภิปราย ซักถาม สรุปผลการจัดกิจกรรม


                    -   วัยรุ่น   -    -  -  พิธีปิด -
        กำ�หนดก�รฝึกอบรมวิทย�กร ก�รดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
                    แนวทางการบูรณาการงานดูแล                13.00-14.30 ช่วยเหลือนักเรียนระหว่าง สถานศึกษาและสถานบริการ สาธารณสุข แนวทางการดำาเนินงานเครือข่ายฯ ให้บรรลุความสำาเร็จ
          สำ�หรับบุคล�กรสถ�นศึกษ� และบุคล�กรส�ธ�รณสุข

                    -
                    ของเก่า...ขอเล่าใหม่(ภาพรวม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                10.45-12.00  ในโรงเรียนสู่การทำางาน คู่เครือข่ายฯ)


                    -         การประชุมปรึกษารายกรณี (Case Conference) และการส่งต่อ รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45น. และ 14.30-14.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00

                08.30-10.30   จากหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง (เปิดใจครู เปิดใจสาสุข)                    ลงทะเบียน พิธีเปิด Pre-test
                                        :
                    -  -  -  -   -
               เวลา  วันที่ วันที่ 1   วันที่ 2       หมายเหตุ          คู่มือหลักสูตรอบรมวิทยากร การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
      4
          สำาหรับบุคลากรสถานศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14