Page 12 - บันทึกประสบการณ์ทีมสหวิชาชีพ
P. 12

โดยทำาความเข้าใจปัญหาตามบริบทของแต่ละพื้นที่ และร่วมมือกัน

      แก้ปัญหาอย่างตรงจุด จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยอาศัยแนวทาง
      การแก้ปัญหาที่หลากหลาย
         การ “สร้างทักษะชีวิต” ให้กับวัยรุ่นเพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์

      ความเสี่ยงรอบตัว และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ท่ามกลางสภาพ
      สิ่งแวดล้อมสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต

         การสร้างความรู้ในด้าน “การสื่อสารกับวัยรุ่น” หรือ “จิตวิทยาวัยรุ่น”
      เพื่อลดกำาแพง ลดช่องว่างระหว่างวัยของผู้ปกครองกับบุตรหลานรวมไปถึง
      บุคลากรทุกฝ่ายที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการทำางานกับวัยรุ่นก็เข้ามามีบทบาท

      ทำางานร่วมกันเพื่อวัยรุ่นมากขึ้น
         หากสังคมโดยรวมเข้าใจปัญหาวัยรุ่น และหาแนวทางร่วมกันเพื่อ

      แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดแล้วโอกาสที่วัยรุ่นไทยจะได้รับการพัฒนาไปอย่างมี
      ประสิทธิภาพนั้น ย่อมมีทางเป็นไปได้ แต่หากไม่แล้ว อนาคตคุณภาพของ
      ประชากรไทยก็มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่วิกฤติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

     12  บันทึกประสบการณ์ทีมสหวิชาชีพ
        ในการทำ�งานด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น�“ห่วงใยและเข้าใจ”
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17