Page 3 - บันทึกประสบการณ์ทีมสหวิชาชีพ
P. 3

คำ�นิยม

         เพราะการเรียนรู้ที่จะ “เข้าถึง” “เข้าใจ” และ “เท่าทัน” ชีวิตวัยรุ่น
      สิ่งสำาคัญคือการได้รับรู้เรื่องราวจากประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของวัยรุ่น

      อย่างแท้จริง
         แม้บุคลากรสาธารณสุขในสายงานสุขภาพจิตและจิตเวช จะมีบทบาท
      เป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น แต่เรื่องราวจาก

      ประสบการณ์การทำางานก็อาจสะท้อนภาพความเป็นจริงและขยายวงกว้าง
      สู่สถานการณ์ปัญหาหลายๆ ด้านที่เด็ก วัยรุ่น ครอบครัว และคนในสังคมไทย

      เผชิญอยู่
         พฤติกรรมดื้อต่อต้าน ภาวะอาการสมาธิสั้น การติดเกม ความก้าวร้าว
      รุนแรง การทะเลาะวิวาทชกต่อย เหล่านี้อาจเป็นพฤติกรรมที่ล้วนแล้วแต่มี

      ส่วนเกี่ยวข้องกัน อาจเกิดจากเหตุปัจจัยที่คล้ายหรือต่างกัน และอาจส่งผลต่อ
      การเริ่มต้นของพฤติกรรมปัญหาที่ซับซ้อนและรุนแรงตามมา

           แต่ “ความเข้าใจ” และ “โอกาส” เป็นสิ่งสำาคัญที่วัยรุ่นทุกคนควรจะได้
      รับจากครอบครัว คนรอบข้าง รวมถึงสังคม เพราะไม่มีใครอยากเป็น “ปัญหา”
      แต่เพราะอะไรปัญหานั้นจึงเกิดขึ้นได้ และเมื่อเกิดปัญหาขึ้น  เราจะ..ทำาอย่างไร

      ในการแก้ไขปัญหา ทำาอย่างไรไม่ให้ปัญหาเกิดซำ้า ทำาอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา
      รุนแรงมากขึ้น ขณะเดียวกัน “การป้องกันปัญหา” ก็เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายในสังคมยัง

      คงตระหนักและให้ความสำาคัญมาโดยตลอด
         บันทึกประสบการณ์ทีมสหวิชาชีพ...ในการทำางานด้านสุขภาพจิต
      เด็กและวัยรุ่น “ห่วงใยและเข้าใจ” เป็นการถ่ายทอดและบอกเล่าเรื่องราวชีวิต


                         บันทึกประสบการณ์ทีมสหวิชาชีพ 3
               ในการทำ�งานด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น�“ห่วงใยและเข้าใจ”
   1   2   3   4   5   6   7   8