Page 4 - บันทึกประสบการณ์ทีมสหวิชาชีพ
P. 4

และประสบการณ์การทำางานของจิตแพทย์ พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

      และบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยความเข้าใจวัยรุ่นผ่านการเรียนรู้จาก
      ชีวิตจริงของวัยรุ่น แนวคิดการสร้างภูมิคุ้มกันวัยรุ่นด้วยทักษะชีวิต ตัวอย่างการดูแล

      ช่วยเหลือวัยรุ่นสมาธิสั้น กรณีศึกษาวัยรุ่นที่ใครๆ มองว่าก้าวร้าวรุนแรง รวมถึง
      บทส่งท้าย:ประสบการณ์..สร้างชีวิต สู่การดำาเนินงานเชื่อมโยงในระบบสถานศึกษา
      และระบบบริการสาธารณสุข ตามโครงการ 1 โรงพยาบาล 1 โรงเรียน

      (One Hospital One School : OHOS) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขให้การสนับสนุน
      การดูแลทางสังคมจิตใจในรูปแบบบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น และสนับสนุน

      ให้มีการจัดกิจกรรมเชิงรุกสู่โรงเรียนและชุมชน เพื่อการพัฒนาวัยรุ่นที่เป็นระบบ
      และต่อเนื่อง
            ขอขอบคุณทุกๆ เรื่องราวทุกๆ ชีวิตวัยรุ่น และทุกๆ ประสบการณ์ของ

      ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
      มุ่งหวังให้บันทึกฉบับนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้ ส่งต่อความเข้าใจ และขยาย

      ผลพัฒนางานที่เป็นประโยชน์สำาหรับคนทำางาน รวมถึงบุคคลทุกกลุ่มในสังคม
      เพื่อร่วมแรงร่วมใจสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาวัยรุ่นที่แข็งแกร่งและเติบโต
      เป็นกำาลังสำาคัญของประเทศชาติสืบต่อไป

                   (แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์)
              ผู้อำานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์


      4  บันทึกประสบการณ์ทีมสหวิชาชีพ
        ในการทำ�งานด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น�“ห่วงใยและเข้าใจ”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9