Page 2 - ความรุนแรง
P. 2

บรรณาธิการบริหาร   นพ.ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน
                พญ.วิมลรัตน์  วันเพ็ญ

      บรรณาธิการวิชาการ   นางสาวพัชรินทร์  อรุณเรือง
      พิมพ์ครั้งที่ 1  กันยายน 2556 จำานวน 1,500  เล่ม
      ผลิตโดย       สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
                กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
                โทรศัพท์ 0 2248 8999  โทรสาร 0 2248 8998        ข้อมูลทางบรรณานุกรม
         สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
         แนวทางการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมความรุนแรง
        สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข
         กรุงเทพฯ : บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จำากัด
           1. แนวทางการดูแลช่วยเหลือ วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมความรุนแรง
           2. วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมความรุนแรง
           3. ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตวัยรุ่น
         I. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน, บรรณาธิการ.
        II. พัชรินทร์ อรุณเรือง, บรรณาธิการ.
         ISBN : 978-616-11-1902-7      สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ การเผยแพร่หรือทำาซำ้าข้อความบางส่วน

      หรือทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
      จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

      ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ www.smartteen.net
   1   2   3   4   5   6   7