Page 3 - ความรุนแรง
P. 3

คำ�นำ�

         ในสังคมปัจจุบันพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่น มีแนวโน้มเพิ่มความ

     รุนแรงมากขึ้นถึงระดับยกพวกตีกัน ปล้นจี้ชิงทรัพย์ ทำาร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิต
     รายงานข้อมูลการกระทำาผิดที่เด็กเป็นผู้ลงมือมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
     โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับร่างกาย มีมากเป็นอับดับสองรองจากความผิด

     เกี่ยวกับทรัพย์สิน ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมความรุนแรงในเด็กและ
     เยาวชนนั้น เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูในครอบครัวและกฎเกณฑ์ทางสังคม

     เป็นอย่างมาก ความรุนแรงในครอบครัวได้ขยายวงไปสู่ความรุนแรงในชุมชน
     และสังคมอย่างที่เห็นกันเป็นประจำา ปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงของเด็ก
     และเยาวชนในขณะนี้ จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมไทยใน 10 ปี

     ข้างหน้า เนื่องจากการวางรากฐานการเรียนรู้คู่คุณธรรม เกิดขึ้นในช่วงวัยเด็ก
     จนถึง อายุ 25 ปี หากเด็กและเยาวชนขาดการปลูกฝังคุณธรรม และไม่ได้รับ

     การดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสมในช่วงต้นของชีวิต จะทำาให้เป็นผู้ใหญ่และ
     ครอบครัวที่ด้อยคุณธรรมในอนาคต จึงเห็นได้ว่ามีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
     เร่งแก้ปัญหา และกำาหนดแนวทางดูแลช่วยเหลือตั้งแต่บัดนี้ มิฉะนั้นจะกลายเป็น

     ปัญหาที่สายเกินแก้ไขในอนาคต
                            แนวท�งก�รดูแลช่วยเหลือ
                            วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมคว�มรุนแรง 3
                            สำ�หรับบุคล�กรส�ธ�รณสุข
   1   2   3   4   5   6   7   8