Page 5 - ความรุนแรง
P. 5

บทที่ 1 บทนำ�  7           9 14   29
     สถานการณ์พฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่น  8

     ความหมายของพฤติกรรมความรุนแรง
     ผลกระทบจากพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่น  11
                       12
      บทที่ 2 แนวท�งก�รเข้�ถึงวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมคว�มรุนแรง 29
     ลักษณะพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่น
     ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดความรุนแรงในวัยรุ่น      คุณลักษณะที่พึงมีในผู้ช่วยเหลือวัยรุ่นและครอบครัว
       ข้อควรคำานึงในการปฏิบัติงานช่วยเหลือวัยรุ่นและครอบครัวที่มีพฤติกรรมความรุนแรง 38
      การสร้างสัมพันธภาพและเทคนิคการสื่อสารทางบวกกับวัยรุ่น   34
       บทที่ 3  แนวท�งก�รจัดบริก�รช่วยเหลือวัยรุ่น  41


       ที่มีพฤติกรรมคว�มรุนแรง


       แนวทางการจัดบริการช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมความรุนแรง
        แนวทางการช่วยเหลือรักษาวัยรุ่นและครอบครัวของวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว  49
        ผังการดำาเนินงานดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมความรุนแรง  53

                                 42

                            แนวท�งก�รดูแลช่วยเหลือ
                            วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมคว�มรุนแรง 5
                            สำ�หรับบุคล�กรส�ธ�รณสุข
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10