Page 6 - ความรุนแรง
P. 6

บรรณ�นุกรม

     ภ�คผนวก                           55
      บทที่ 4 ก�รป้องกันคว�มรุนแรงในวัยรุ่น

                    60
      มาตรการสำาหรับกลุ่มเด็ก  57
       มาตรการสำาหรับผู้ปกครอง
                    63
       มาตรการสำาหรับโรงเรียน
       มาตรการสำาหรับชุมชนและสังคม  66        บทที่ 5 เทคนิคก�รดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่

        มีพฤติกรรม 73

         คว�มรุนแรง
         การให้การปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจระยะสั้น สำาหรับวัยรุ่น 74
         การเสริมสร้างการตระหนักในคุณค่าแห่งตนในวัยรุ่น   94
         การจัดการกับความโกรธ   91


          บรรณ�นุกรม          103   107    109           แบบประเมินผลพฤติกรรมรุนแรงสำาหรับวัยรุ่น ฉบับ 14 คำาถาม
           ภ�คผนวก     6  แนวท�งก�รดูแลช่วยเหลือ
        วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมคว�มรุนแรง
        สำ�หรับบุคล�กรส�ธ�รณสุข
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11