Page 7 - ความรุนแรง
P. 7

บทที่ 1


                    บทนำ�         วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่พบพฤติกรรมก้�วร้�วรุนแรงได้บ่อยและ

      ทวีคว�มรุนแรงม�กขึ้นในสังคมปัจจุบันนำ�ม�ซึ่งปัญห�และผลกระทบทั้ง
      ต่อตนเองและผู้อื่นต�มม�อีกม�กม�ย โดยคว�มรุนแรงเกิดขึ้นในทุกมิติ

      ของเด็กและเย�วชน ทั้งก�รเห็นคว�มรุนแรงในครอบครัว ถูกระทำ� หรือ

      เป็นผู้กระทำ�คว�มรุนแรงต่อคนใกล้ชิด จ�กบ้�นสู่โรงเรียน  ดังนั้น
                                 1
      ก�รเรียนรู้ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปัญห�และผลกระทบต่�งๆ จะช่วยให้มี
      คว�มเข้�ใจก�รเกิดคว�มรุนแรงในวัยรุ่น และส�ม�รถให้ก�รป้องกัน และ
      ช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมรุนแรงและครอบครัวได้


                            แนวท�งก�รดูแลช่วยเหลือ
                            วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมคว�มรุนแรง 7
                            สำ�หรับบุคล�กรส�ธ�รณสุข
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12