Page 8 - ความรุนแรง
P. 8

สถ�นก�รณ์พฤติกรรม
     คว�มรุนแรง     ของวัยรุ่น

         รายงานขององค์การอนามัยโลก ในปี 2002 พบว่า ความรุนแรงใน

     หมู่นักเรียน คือ การรังแกกัน ที่เรียกว่า Bully กำาลังเป็นปัญหาสำาคัญ โดยพบว่า
                              2
     1 ใน 7 ของเด็กนักเรียนเคยถูกรังแกหรือเคยรังแกผู้อื่นมาก่อน
         ประเทศไทย พบความรุนแรงในวัยรุ่นปรากฏเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์
     และสื่อสาธารณะอยู่เนืองๆ โดยสถิติการจับกุมของสำานักงานตำารวจแห่งชาติและ
     สถิติของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่กระทำาความผิด ระหว่างปี

     พ.ศ. 2544 - 2547 พบว่าประมาณ 1 ใน 3 ของเยาวชนที่กระผิดกฎหมายนั้นจะ
     กระทำาความผิดในลักษณะที่ใช้ความรุนแรง ความผิดที่มากที่สุดคือ การทำาร้าย

     หรือพยายามทำาร้าย การพกพาอาวุธและวัตถุระเบิด การปล้น/พยายามปล้น และ
                                     3
     การพยายามฆ่าตามลำาดับ ซึ่งช่วงอายุที่พบว่ามีการก่อคดีมากที่สุดคือ 15-18 ปี
     สำาหรับพฤติกรรมก้าวร้าวนั้น การวิจัยสถานการณ์การใช้ความรุนแรงในกลุ่มเด็ก

     และเยาวชน โดย นพพล กรรณิกา พ.ศ. 2552 ระบุว่า เด็กและเยาวชนร้อยละ
                        4
     16.7 เข้าร่วมกลุ่มเพื่อนบุกยกพวกตีกัน ร้อยละ 16.7 ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น

     โดยใช้กำาลัง และร้อยละ 14.1 ทะเลาะกับผู้อื่นโดยใช้อาวุธ

     8  แนวท�งก�รดูแลช่วยเหลือ
        วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมคว�มรุนแรง
        สำ�หรับบุคล�กรส�ธ�รณสุข
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13