Page 10 - เด็กเอลดี คู่มือสำหรับครู
P. 10

คุณครูจะสังเกตเด็กแอลดีได้อย่างไร
         6. ปัญหาพฤติกรรมและจิตใจตามมาภายหลัง เช่น เครียด เศร้�
         วัยอนุบาล

      วิตกกังวล เบื่อหน่�ย ท้อแท้ มีปมด้อย ไม่มั่นใจ แยกตัว ต่อต้�น ก้�วร้�ว ฯลฯ
         - เด็กมีประวัติเริ่มพูดช้� เช่น พูดคำ�แรก เมื่ออ�ยุ 1 ขวบครึ่ง หรือ
         เด็กแอลดีร้อยละ 30 เท่�นั้นที่ไม่มีคว�มบกพร่องอื่นร่วมด้วย
          2 ขวบ
      ก�รที่เด็กแอลดี แต่ละคนมีคว�มผิดปกติอื่นร่วมด้วยแตกต่�งกัน จะทำ�ให้อ�ก�ร

         - เด็กมีประวัติพูดไม่ชัด หรือ ยังมีก�รออกเสียงไม่ชัดในบ�งพยัญชนะ
      แสดงออกไม่เหมือนกัน และแนวท�งช่วยเหลือฝึกฝนก็จะแตกต่�งกันไปด้วย
         - มีก�รพูดสลับคำ�,เรียงประโยคไม่ถูก
         - พูดตะกุกตะกัก หรือบอกชื่อวัสดุที่ต้องก�รไม่ได้ ได้แต่ชี้สิ่งของนั้น

      คุณครูจะสังเกตเด็กแอลดีได้อย่างไร
         - มีปัญห�ก�รสื่อส�ร เช่น พูดแล้วคนอื่นฟังไม่เข้�ใจ หรือ ฟังคนอื่น
         วัยอนุบาล
          พูดไม่เข้�ใจ
         - เด็กมีประวัติเริ่มพูดช้� เช่น พูดคำ�แรก เมื่ออ�ยุ 1 ขวบครึ่ง หรือ
         - มีปัญห�ก�รใช้กล้�มเนื้อมัดเล็กมีลักษณะงุ่มง่�มเชื่องช้� เช่น
          2 ขวบ
          ก�รหยิบสิ่งของ ก�รผูกเชือกรองเท้� ติดกระดุมเสื้อ จับดินสอ
         - เด็กมีประวัติพูดไม่ชัด หรือ ยังมีก�รออกเสียงไม่ชัดในบ�งพยัญชนะ
          ไม่ถนัด เขียนหนังสือแล้วเมื่อยเร็ว
         - มีก�รพูดสลับคำ�,เรียงประโยคไม่ถูก เช่น “หนูอย�กขนมกิน” “ขนม
         - มีปัญห�ก�รใช้ส�ยต�ร่วมกับมือ เช่น ก�รกะระยะระหว่�งสิ่งของ
          หนูกิน”
          ก�รหยิบแยกวัตถุเล็กๆ จ�กพื้นหลัง
         - พูดตะกุกตะกัก หรือบอกชื่อวัสดุที่ต้องก�รไม่ได้ ได้แต่ชี้สิ่งของนั้น
         - มีปัญห�ก�รสื่อส�ร เช่น พูดแล้วคนอื่นฟังไม่เข้�ใจ หรือ ฟังคนอื่นพูด

          ไม่เข้�ใจ
              - มีปัญห�ก�รใช้กล้�มเนื้อมัดเล็กมีลักษณะงุ่มง่�ม
                เชื่องช้� เช่น ก�รหยิบสิ่งของ ก�รผูกเชือกรองเท้�

                ติดกระดุมเสื้อ จับดินสอไม่ถนัด เขียนหนังสือแล้ว
                เมื่อยเร็ว


     10 เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู
     10 เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15